Výzvy pro autory

Monotematické čílo 2/2018

 

Redakce časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání si Vás dovoluje informovat o tom, že 2. číslo v roce 2018 připravujeme jako monotematické. Přivítáme Vaše příspěvky vztahující se k tématu:

Kvalita ve vzdělávání

Kvalita ve vzdělávání je téma, které je v posledních letech stále více frekventované. Nejedná se přitom pouze o výstupy vzdělávání. Tento fenomén zahrnuje také aspekty řízení základních, středních a vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí, zajištění podmínek pro vyučování i výuku a nezbytnou technologii vyučování a výuky se všemi potřebnými komponentami. Modely kvality ve vzdělávání zahrnují jak rovinu odpovídajících cílových kategorií, tak rovinu jejich odpovídajícího naplnění prostřednictvím vzdělávacích obsahů a jejich zprostředkování příslušným adresátům. Nejnovější studie k této problematice do rámce kvality zahrnují nové přístupy ke koncipování odpovídajících procesů didaktické transformace obsahu a jeho zprostředkování v odpovídacích sekvencích. V této souvislosti je diskutován pojem transdisciplinární didaktika jako určitá zobecňující platforma pro sdílení zkušeností a zvyšování kvality vyučování výuky napříč obory. Toto nové paradigma se může stát inspirací nejen pro podmínky odborného a všeobecného vzdělávání, ale i pro podmínky výuky všech oborů a vyučovacích i studijních předmětů. 

V této souvislosti se nabízí mnoho otázek, z nichž některé si Vám dovolujeme předložit:

  • Jak a čím může management vzdělávací instituce ovlivnit kvalitu ve vzdělávání?
  • Co považujete za stěžejní pro kvalitu ve vzdělávání v rámci daného studijního oboru nebo studijního či vyučovacího předmětu?
  • Jak mohou specifika dané oblasti vzdělávání a z ní vyplývající vzdělávací obsahy ovlivňovat kvalitu ve vzdělávání?
  • Jak a čím může didaktická transformace učiva přispět ke kvalitě ve vzdělávání?
  • Jak si představujete roli vzdělávaného v rámci kvalitního vzdělávání?

Výše uvedené náměty jsou vybranými oblastmi, na které se studie mohou zaměřovat. Uvítáme zejména empirické studie, které uvedou zobecnitelná výzkumná zjištění. Vítány jsou však i teoretické i přehledové studie a informace o projektových aktivitách, konferencích, pracovních seminářích a dalších akcích. Pokud se rozhodnete do tohoto čísla přispět, informujte o tom prosím redakci zasláním krátkého abstraktu (e-mail: lifelonglearning@mendelu.cz). Kompletní texty zpracované podle pokynů pro autory pak budeme očekávat

do 30. 4. 2018.

Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí redakční rady. Vydání čísla 2/2018 je plánováno na 31. 8. 2018.

 

Na Vaše příspěvky se těší:

doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc.

Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

editoři monotematického čísla

 


 

Nové termíny uzávěrek přijetí rukopisů pro číslo 1/2018 a 2/2018

 

Vážené autorky a autoři, vážené čtenářky a čtenáři,

rádi bychom Vás upozornili, že jsme stanovili nové termíny uzávěrek pro přijetí rukopisů do časopisu Lifelong Learning. Důvodem posunu těchto termínů jsou personální změny ve výkonné redakci našeho časopisu a zpoždění ve vydání letošních čísel 2 a 3, za které bychom se Vám chtěli omluvit. Nové termíny uzávěrek se týkají prvních dvou čísel ročníku 2018. Své rukopisy do čísla 1/2018 tak můžete zasílat až do 31. ledna 2018. Číslo 2/2018 je plánováno jako monotematické. Téma monotematického čísla bude zveřejněno v průběhu prosince tohoto roku a rukopisy do něj bude naše redakce přijímat do 30. dubna 2018. Termín publikace čísla 1/2018 bude mírně posunut, ale další čísla už budou vydány dle původního harmonogramu (více na stránce Důležité termíny).

Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši přízeň a zájem o časopis Lifelong Learning a těšíme se na Vaše rukopisy.

Se srdečným pozdravem

Výkonná redakce časopisu Lifelong Learning

 


 

Adresa redakce:

Časopis Lifelong Learning
Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, CZ – 613 00 Brno
e-mail: lifelonglearning@mendelu.cz 

Recenzovaný časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání vydává od roku 2011 s periodicitou třikrát ročně Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. V současné době je časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, databáze ERIH PLUS a EBSCO.