Výzva pro autory


Redakce časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání si Vás dovoluje informovat o tom, že 3. číslo v roce 2016 připravujeme jako monotematické. Přivítáme Vaše příspěvky vztahující se k tématu:

Profesionalizace služeb kariérového poradenství.


Důraz na kvalitu poradenských služeb v celoživotní perspektivě se projevuje mj. v požadavcích směřujících k zajištění vysoké úrovně profesionalizace služeb z oblasti kariérového poradenství. Alespoň některou ze služeb kariérového poradenství v České republice poskytují výchovní poradci nebo školní psychologové na základních nebo středních školách, vysokoškolští poradci, zaměstnanci Úřadu práce ČR, sociální pracovníci či psychologové v řadě neziskových organizací, osoby samostatně výdělečně činné, personalisté, manažeři a řada dalších. To, že služby kariérového poradenství včetně kariérového vzdělávání a podpory rozvoje kariéry jsou poskytovány na různých místech (ve školách, na úřadech práce, neziskových organizacích, případně i ve firemním prostředí), různými poskytovateli/poradci a navíc pod správou různých ministerstev nebo v podmínkách komerčního sektoru nevytváří úplně optimální podmínky pro profesionalizaci práce kariérových poradců. Naopak se dá předpokládat, že bez zásadnější reorganizace služeb kariérového poradenství bude i nadále přetrvávat „neexistence“ profese kariérových poradců doprovázené rozmanitými požadavky na profesionalitu jimi poskytovaných služeb.

Přesto se domníváme, že i za této situace lze hledat a ověřovat cesty, jak přispět k profesionalizaci služeb kariérového poradenství. Protože bez odborné diskuse se cesty hledají dost obtížně, rozhodli jsme se věnovat monotematické číslo časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání právě tématu profesionalizace služeb kariérového poradenství. O tématu uvažujeme ve dvou rovinách.

Jedna z nich se týká samostatných poskytovatelů služeb kariérového poradenství, které pro účely monotematického čísla pojmenováváme jako kariérové poradce.  Profese kariérového poradce je sice rámcově vymezena, ale v českém prostředí se jedná o novou profesi, která v pravém slova smyslu profesí dosud není. Proto nás zajímá, podle jakých kritérií lze nahlížet profesionalitu služeb kariérového poradenství, jaké činnosti, které vykonává např. výchovný poradce/školní psycholog lze považovat za profesionální v oblasti kariérového poradenství, jak nahlíží profesionalitu kariérových poradců jejich klienti, nebo jaké dopady mají profesionální služby kariérového poradenství na společnost, na organizaci/firmu, či na jednotlivce?

Druhá rovina uvažování vychází z předpokladu, že základním mechanismem zvyšování profesionality (nejen) kariérových poradců je jejich vzdělávání v širokém slova smyslu. Každý z výše vyjmenovaných příkladů poskytovatelů služeb kariérového poradenství má určité vzdělání, možná i absolvoval řadu kurzů dalšího vzdělávání, nebo jinak rozvíjel své kompetence, ale nás zajímá: jaké kompetence mají ti, kteří brilantně zvládají svou roli kariérového poradce, které z nich lze považovat za základní (v čase pravděpodobně stabilní) a které více méně za specializované, proměnlivé, nebo typické jen pro některé specifické případy? Jaké kompetence či dovednosti očekávají klienti od profesionálního kariérového poradce? Jaké jsou možnosti/limity rozvoje jednotlivých kompetencí?  Jakou roli sehrávají vysoké školy v přípravě budoucích či již zkušených kariérových poradců?

To jsou jen příklady otázek, které by mohly být inspirací pro Vás jako autory textů zařazených do monotematického čísla časopisu Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Budeme rádi zejména za empirické studie s adekvátní metodologií. Své místo ale naleznou i teoretické či přehledové studie.  Informovat lze rovněž o plánovaných či proběhlých akcích (konference, workshopy, projektové aktivity aj.) a uvítáme i recenze knih s relevantní tematikou. Pokud se rozhodnete do tohoto čísla časopisu přispět, informujte o tom, prosím, redakci zasláním krátkého abstraktu (e-mailem:  lifelonglearning@mendelu.cz). Kompletní texty zpracované dle pokynů pro autory (dostupné na stránkách časopisu: http://icv.mendelu.cz/cz/lifelonglearning) pak budeme očekávat do

30. června 2016.


Konečná publikace textů bude závislá na výsledcích recenzního řízení a rozhodnutí redakční rady. Číslo vyjde v prosinci roku 2016.
Na Vaše příspěvky se těší

Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
editoři monotematického čísla
 
Adresa redakce:
Časopis Lifelong Learning
Institut celoživotního vzdělávání
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 5, CZ – 613 00 Brno
e-mail: lifelonglearning@mendelu.cz

Recenzovaný časopis Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání vydává od roku 2011 s periodicitou třikrát ročně Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. V současné době je časopis zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, databáze ERIH PLUS a EBSCO.