Cizojazyčná kompetence pedagoga a sféry jejího uplatnění

Roman Adamczyk

 

Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 9, č. 1, s. 7-19

https://doi.org/10.11118/lifele201909017

Abstrakt

Článek seznamuje se základními složkami řečové kompetence pedagoga a s jejich významem se zaměřením na kompetenci cizojazyčnou. Cizojazyčné kompetence vyučujících na všech stupních škol tvoří nedílnou součást moderní profesní pedagogické činnosti a jsou historicky zakotveny v české i zahraniční lingvistické a lingvodidaktické tradici. Tvoří podmnožinu sady obecných a „měkkých“ dovedností v oblasti komunikace a efektivní nástroj poznání v tom smyslu, že zpřístupňují cizojazyčné zdroje v knihovnách, v databázích a na celé široké platformě internetu a umožňují komunikaci v interaktivním sociálním prostředí konferencí či v jiných odborných kontextech. Příspěvek se zaměřuje zejména na cizojazyčné kompetence učitelů nejazykových předmětů jako součást jejich profesní připravenosti a na sféry uplatnění těchto kompetencí v oblasti produktivních i receptivních dovedností, které tradičně zahrnují mluvení, psaní, poslech, čtení a překlad. Sbližováním jazykové a nejazykové výuky vznikly nové didaktické přístupy, které dále podtrhují význam a potenciál cizojazyčné kompetence pedagoga v jeho profesní činnosti.

Klíčová slova

pedagogický pracovník, cizojazyčná kompetence, komunikační dovednosti

Celý článek

Další článek >>

Reference

Zobrazit literaturu