Souvislosti mezi úzkostností a akademickou úspěšností u vysokoškolských studentů učitelských oborů

Lucie Křeménková, Michaela Pugnerová, Simona Dobešová Cakirpaloglus

 

Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 9, č. 3, s. 7-22

https://doi.org/10.11118/lifele20190903007

Abstrakt

Téma akademické úspěšnosti je předmětem studia v mnoha různých kontextech a stále více se stává součástí četných odborných diskusí. Dosud byla popsána řada faktorů, které ji ovlivňují, přičemž jedním z nich je úzkost, ať již v podobě aktuálně prožívaného stavu, nebo osobnostního ladění. Ačkoliv se ukazuje, že úzkost negativně souvisí s akademickou úspěšností, tato problematika není v prostředí českých vysokých škol a univerzit zatím dostatečně prozkoumána. Cílem studie bylo analyzovat souvislost úzkostnosti s jednotlivými aspekty akademické úspěšnosti a ověřit možnou praktickou využitelnost těchto poznatků v rámci koncepce podpory akademické úspěšnosti u vysokoškolských studentů učitelských oborů. Sběr dat byl realizován prostřednictvím dvou nástrojů: dotazníkové metody vlastní konstrukce zjišťující akademickou úspěšnost a State-Trait Anxiety Inventory, Trait version (STAI-T; Spielberger, 1983). Výzkumný soubor byl tvořen 411 vysokoškolskými studenty učitelských oborů (průměrný věk 24,68; SD = 6,26, rozsah 19–54), z toho 76 muži a 335 ženami. Při zpracování dat byly použity následující statistické postupy: Pearsonova korelační analýza a regresní analýza. Výsledky ukázaly, že vyšší míra úzkostnosti se pojí s horšími dosaženými výsledky v kategorii nejhorší známka v posledním zimním semestru a v průběhu celého studia a dále pak, že nižší míra úzkostnosti souvisí s lepší schopností zorganizovat si čas na studium, s větším zapojením do dalších aktivit souvisejících se studiem, s lepší schopností zapadnout do třídního kolektivu, s adaptováním se na studijní život a také s lepší schopností zvládat celkové nároky studia.

Klíčová slova

úzkost, úzkostnost, akademická úspěšnost, vysokoškolský student, učitelské obory

Celý článek

Další článek >>

Reference

Zobrazit literaturu