Satisfakční a stimulační efekty organizovaného vzdělávání seniorů

Oldřich Čepelka

 

Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 9, č. 3, s. 23-42

https://doi.org/10.11118/lifele20190903023

Abstrakt

Cílem příspěvku je poukázat na jiné než kognitivní efekty vzdělávání seniorů organizovaného formou kurzů. Seniorů přibývá i v České republice a vysoké školy a další vzdělávací instituce tomu vycházejí vstříc. Reprezentativní průzkumy se však vzdělávání seniorů téměř nevěnují a v literatuře se málo zdůrazňuje satisfakční a stimulační efekt účasti na organizovaném vzdělávání. Vzdělávání totiž nezvyšuje jen objem znalostí, případně dovedností, nýbrž ovlivňuje duševní zdraví (má psychohygienickou funkci), společenské postavení a kvalitu života seniorů. Mezi těmito dopady má zvláštní postavení uspokojování významných psychogenních a sociogenních potřeb. Analýza nabídek 22 českých univerzit třetího věku ukázala, že kurzy se především snaží vyjít vstříc zálibám seniorů a jejich zájmu o poznání, pomáhají jim „vyplnit volný čas“. V jejich obsahu téměř nejsou zastoupena témata ve veřejném zájmu, jako je mediální gramotnost, laická první pomoc aj. Vzdělávací akce organizované jinými institucemi (akademiemi třetího věku, kluby seniorů, komunitními centry aj.) se naproti tomu zaměřují více na praktické potřeby seniorů. V motivaci seniorů k organizovanému vzdělávání převažují potřeby a s nimi spojené zájmy, hodnoty a postoje. Jde především o potřeby ve skupině afiliace, uznání a sebeúcty a ve skupině seberealizace a porozumění (v intencích teorie A. H. Maslowa). Vzdělávání a sebevzdělávání seniorů je součástí politiky aktivního stárnutí navržené Světovou zdravotnickou organizací v roce 2002. Opírá se o teorii aktivního stárnutí, která vychází z předpokladu, že potřeby dospělého člověka přetrvávají i ve stáří, třebaže se zčásti proměňují. Jsou to mimo jiné tendence k aktivitě, k sebenaplnění, k sebeuznání (k dosažení pocitu schopnosti a užitečnosti). Vzdělávací aktivity přispívají k pocitům důstojnosti, sebedůvěry a životního uspokojení a k upevňování duševního a fyzického zdraví mobilizací intelektuálních, kognitivních a pohybových kapacit a funkcí. V organizovaném vzdělávání tak nejde jen o samotný růst poznání a dovedností, nýbrž také o sociální vazby a jejich kultivaci. Současně je organizované vzdělávání jak satisfaktorem individuálních potřeb a zájmů seniorů, tak stimulátorem pro realizaci jejich životních hodnot.

Klíčové slova:

vzdělávání seniorů, potřeby seniorů, aktivní stárnutí, univerzity třetího věku

Celý článek

 

<< Předchozí článek

Další článek >>

Reference

Zobrazit literaturu