Učitelé budoucích učitelů a jejich pojetí výuky

Hana Kasíková, Josef Valenta

 

Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 9, č. 3, s. 43-65

https://doi.org/10.11118/lifele20190903043

Abstrakt

Text prezentuje dílčí výstup ze širšího výzkumu Učitelé učitelů: profesní dráhy a pojetí výuky (součást projektu „Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí“, řešeného na FFUK v Praze). Výzkum se orientuje na osobní pohledy akademiků z fakult připravujících učitele na jejich profesní dráhu a na profesi samu a její klíčová témata či zásadní otázky. Sleduje i tendence, které se v těchto výpovědích objevují. Základní otázka této sondy zní: Jaké je pojetí výuky u učitelů, kteří učí studenty učitelství? Teoretická část přináší přehled již známých názorů a poznatků z výzkumů českých i zahraničních. Z přehledu vyplývá, že empirický výzkum vztahující se k vysokoškolským vzdělavatelům učitelů a jejich připravenosti pro výkon profese je u nás skromný. Zde prezentované šetření je založeno na rozhovorech s deseti akademiky (záměrný výběr) různého statusu, titulu a délky praxe. Všichni vyučují v učitelském studiu pedagogické, resp. psychologické disciplíny. Rozhovor byl částečně strukturovaný otázkami v pěti oblastech dotazování. Ke zpracování výsledků byla použita metoda tematické analýzy. Vzhledem k tomu, že cílem zkoumání není vytvořit novou teorii, a vzhledem k jeho kvalitativní povaze jsou v závěrech využity jak jednotlivé názory, tak i jisté souhrny shodných názorů. Za podstatný závěr lze považovat zjištění, že naši respondenti citlivě vnímají problém vztahu mezi teorií a praxí ve výuce budoucích učitelů na vysoké škole a ve své práci usilují o jeho řešení. Zajímavé jsou ale i názory týkající se vztahu výzkumu a výuky na fakultách připravujících učitele.

Klíčová slova

učitelé učitelů, pojetí výuky budoucích učitelů, vztah teorie a praxe, výuka a výzkum, tematická analýza

Celý článek

 

<< Předchozí článek

Reference

Zobrazit literaturu