Recenzní řízení

 

Články zařazované v časopise do sekcí Empirická studie a Teoretická studie procházejí dvoukolovým recenzním řízením.

 

První kolo recenzního řízení

První posouzení zaslaného rukopisu provádí redakce časopisu. Pokud text splňuje formální požadavky na odborný text a odpovídá obsahovému zaměření časopisu, je postoupen do druhého kola recenzního řízení. V případě, že příspěvek uvedené nároky nesplňuje, redakce text vrátí autorovi k přepracování, nebo jeho publikování odmítne.  

Druhé kolo recenzního řízení

Ve druhém kole recenzního řízení je text posouzen dvěma nezávislými recenzenty. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Redakcí časopisu je dodržována zásada, že ani jeden z recenzentů není pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů a není ani jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzovaného rukopisu.
V případě, že jsou oba recenzní posudky doporučující, je recenzní řízení ukončeno a text je přijat k publikování. V případě, že jeden nebo oba recenzenti žádají úpravy (přesně specifikované v komentáři recenzního posudku), je autor požádán o jejich zapracování. Kvalitu zapracování připomínek posoudí redakce časopisu. Jestliže  jeden nebo oba recenzenti žádají přepracování příspěvku a jeho nové předložení, je autor požádán o zapracování připomínek. Úroveň zapracování připomínek do rukopisu je posuzována příslušným recenzentem. V případě, že je jeden posudek doporučující a druhý publikování nedoporučuje, nechá redakce vyhotovit třetí recenzní posudek. Na základě dodatečného recenzního posudku redakce rozhodne o přijetí či nepřijetí textu k publikování. Všechny anonymní recenzní posudky obdrží autor v elektronické podobě na e-mail, který uvedl pro komunikaci s redakcí časopisu obvykle do 1 měsíce od poskytnutí rukopisu redakci.

 

Hodnocená kritéria jsou uvedena v posudku recenzenta (ke stažení).