Autorská práva

 

Autor poskytnutím rukopisu redakci časopisu stvrzuje, že dílo je původní a jeho publikováním nebudou neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob, ani jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob a právo na ochranu dobré pověsti právnických osob) a dále, že nebudou porušeny platné právní předpisy.

Přijetím příspěvku redakcí časopisu k publikování dochází mezi vydavatelem (Mendelovou univerzitou v Brně) a autorem k uzavření výhradní licenční smlouvy. Vydavatel může na základě výhradní licenční smlouvy šířit dílo v časově, územně a množstevně neomezeném množství, případně tím může pověřit třetí osobu, a to v jakékoliv formě – tištěné i elektronické. Autor nesmí dílo znovu použít bez písemného souhlasu vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo provést redakční úpravy u poskytnutých rukopisů.