Publikační etika

 

Časopis striktně dodržuje všeobecně přijímaná pravidla publikační etiky. Publikační etika časopisu představuje souhrn mravních zásad, jimiž se řídí redakce, recenzenti a autoři. Účelem je seznámit všechny, jichž se to týká, s normami, které jsou při vydávání časopisu vyžadovány a dodržovány.

Originalita rukopisu

K publikování v časopise Lifelong Learning jsou přijímány pouze originální rukopisy, které nebyly dosud nikde publikovány. Redakce rovněž nepřijímá rukopisy, které jsou aktuálně posuzovány redakcí jiného časopisu či vydavatele. Prvotní posouzení originality provádí redakce. Hodnocení originality je předmětem recenzního řízení. V případě, že redakce či recenzent zjistí konflikt v originalitě rukopisu (plagiátorství), bude o této skutečnosti autor či autorský kolektiv vyrozuměn a recenzní řízení bude ukončeno.

Recenzní řízení

Rukopisy přijímané do sekcí Empirické studie a Teoretické studie jsou posuzovány dvěma nezávislými recenzenty. Recenzenty navrhuje šéfredaktor časopisu po projednání v redakci z okruhu specialistů, jejichž odborné zaměření je v souladu s tématem rukopisu. Recenzenty schvaluje redakční rada časopisu.

Recenzentem nemůže být osoba, která je pracovníkem stejného pracoviště jako autor či některý z členů autorského kolektivu. V případě, že by měl recenzent pochyby o střetu zájmů kvůli autorství rukopisu, podle redakčních pravidel musí tuto skutečnost nahlásit redakci časopisu a místo něj bude určen nový recenzent.

Recenzenti by měli kriticky zhodnotit obsahovou i formální stránku rukopisu. Své poznámky pro redakci a komentáře pro autora vedoucí ke zlepšení kvality rukopisu zpracuje ve formě recenzního posudku. Redakce svými postupy zaručuje, že recenzent a autor jsou oboustranně anonymní.

O tom, který z rukopisů bude publikován, rozhoduje na základě výsledků recenzního řízení redakční rada. Redakce se při svém rozhodování řídí odborným profilem, posláním a strategickými cíli časopisu.

Plagiátorství

Redakce časopisu se snaží všemi dostupnými prostředky předcházet plagiátorství. Za plagiát je považováno použití cizího textu nebo jeho části a jeho vydávání za vlastní, aniž by byl citován, okopírování grafických prvků bez citace a odkazu na původní zdroj, úmyslné neuvedení některých využitých zdrojů, nedodržení citační etiky (např. neuvedení citovaného zdroje, nedostatečné či nesprávné citování, neoznačená doslovná citace, nedostatečné odkazování v textu, nesprávné parafrázování, necitování zdroje převzaté myšlenky) a necitování vlastních děl použitých v nové práci.

Autor by měl vynaložit všechno úsilí a péči, aby předešel plagiátorství.