Obsah čísla 2/2018:

 

Kvalita ve vzdělávání (editoři: Dana Linhartová, Pavel Pecina)

monotematické číslo

 

Stáhnout celé číslo

 
   

Editorial

Stáhnout

 

LINDR, J. 2018. Přínos společenskovědních předmětů na technické univerzitě jako kvalita výuky. [Benefits of Social Sciences Courses at Technical University As a Quality of Teaching]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 2, s. 8–34.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201808028

Abstrakt: V současnosti vzrůstá potřeba všestranného rozvoje ve vzdělávání studentů. Cestou k naplnění tohoto konceptu je zařazení společenskovědních předmětů do kurikula technické univerzity. Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení přínosu výuky společenskovědních předmětů pro studenty. Teoretická východiska zdůvodňují nutnost zařazení všeobecných předmětů na technické univerzitě, aby byl absolvent vybaven odbornými a všeobecnými klíčovými kompetencemi pro profesní a lidský rozvoj. Příspěvek hledá spojitost mezi kvalitou výuky a přínosem předmětů pro studenty. Případová studie vychází z charakteristik kvality výuky. Navrhuje, rozpracovává a vyhodnocuje kritéria sloužící k posouzení kvality výuky ve vazbě na přínos předmětů. Uvádí přehled nejvýznamnějších kritérií, která ovlivňují vnímání přínosu, například motivace, potřebnost pro budoucí práci, pro osobní rozvoj, pěstování intelektuálních dovedností, potřebnost pro techniky aj. Snaží se postihnout vzájemnou souvislost mezi kritérii. Průzkum zjistil, že studenti vítají ty předměty, u kterých cítí těsnější propojení s odbornou specializací. Společenskovědní předměty v kurikulu technické univerzity tvoří nedílnou součást humanizace technického prostředí a přispívají ke kultivaci studentů.

Klíčová slova: společenskovědní předměty, všeobecnost a odbornost, kritéria kvality výuky, přínos předmětu, zpětnovazební dotazník, statistické zpracování

 

 

Empirická studie
Stáhnout

 

RYBIČKA, J., ČAČKOVÁ, P. 2018. Vliv stanovených návazností mezi vysokoškolskými předměty na kvalitu výuky. [The Influence of the Established Links between University Courses on the Quality of Teaching]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 2, s. 35–48.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2018080235

Abstrakt: Při určování studijního plánu je jedním z nástrojů, jak určovat doporučené pořadí studovaných předmětů, stanovení prerekvizit, tedy povinností, které musí být před zahájením studia daného předmětu splněny. Doporučeným pořadím jsou sledovány logické návaznosti mezi předměty nebo jejich logickými celky, základním cílem je tedy poskytnout studentům ucelený systém podle Komenského zásady soustavnosti. Deklarovaná návaznost může na druhé straně tvořit organizační komplikace při průchodu studiem, neboť nesplnění jednoho předmětu může mít za následek celý řetězec vynucených odchylek od doporučeného studijního plánu, a tím v konečném důsledku prodlužování doby studia. Empirická studie se zabývá kvantitativním vyhodnocením vlivu úrovně počátečních znalostí daných předchozím studiem na celkový výsledek v určitém navazujícím předmětu. Při tomto vyhodnocení byla získána data, která mohou poněkud změnit pohled na stanovování prerekvizit vysokoškolských předmětů.

Klíčová slova: učební plán, navazující předměty, prerekvizita, Komenského zásady, kvalita výuky

 

 

Empirická studie
Stáhnout

ADAMEC, P. 2018. Teorie a praxe řízení kvality v celoživotním vzdělávání na veřejné vysoké škole. [Theory and Practice of Quality Management in Lifelong Learning at a Public University]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 2, s. 49–73.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2018080249

Abstrakt: Ústředním tématem příspěvku je kvalita v celoživotním vzdělávání. Cílem příspěvku je popsat oblasti, úrovně a dimenze kvality v širokém spektru programů celoživotního vzdělávání, respektive dalšího vzdělávání, které jsou realizovány ve smyslu § 60 a 60a zákona o vysokých školách. Obsah příspěvku se také zaměřuje na teoretická a praktická východiska fenoménu kvality jak z historického pohledu, tak zejména z pohledu současného zaměření a na pojetí vysokoškolské politiky v evropském i českém prostoru. V příspěvku jsou představeny výsledky průzkumu, zaměřeného na přístupy k systému zajišťování a hodnocení kvality v pojetí součástí vybrané vysoké školy, jež dlouhodobě realizují programy celoživotního vzdělávání.

Klíčová slova: kvalita, celoživotní vzdělávání, další vzdělávání, vysoké školy, univerzity

 

Empirická studie
Stáhnout

Recenze

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout