Obsah čísla 2/2014:

Život seniorů ve druhé dekádě 21. století (editor Petr Hlaďo)

monotematické číslo

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

 

Stáhnout

BALOGOVÁ, B. 2014. Zlé zaobchádzanie so seniormi v druhej dekáde 21. storočia [Maltreatment of Seniors in the Second Decade of the 21st century]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 2, s. 9–38.
DOI:
http://dx.doi.org/10.11118/lifele201404029

Abstrakt: Zlé zaobchádzanie so seniormi v druhej dekáde 21. storočia. Autorka v príspevku poukazuje na problematiku zlého zaobchádzania – násilia páchaného na senioroch v súvislosti s vývojom spoločnosti postmodernej doby, ktorá atmosférou strachu, nevšímavosti či neaplikovaním etických princípov a princípov sociálnej politiky vytvára priestor pre rozširovanie tohto negatívneho fenoménu. Aj napriek tomu, že by sme už v druhom decéniu 21. storočia očakávali správanie založené na morálnosti, rešpektovaním dôstojnosti každého jedinca, sme však svedkami opaku. Zlé zaobchádzanie so seniormi môžeme tak definovať ako mnohodimenzionálny systémový fenomén, patriaci do oblasti verejných a občianskych politík. Tento negatívny fenomén je častokrát spájaný s problematikou odkázanosti seniora na pomoc okolia, respektíve odkázanosti na sociálnu službu. V tomto kontexte riešime problematiku zlého zaobchádzania v rezidenčných zariadeniach.

Klíčová slova: senior, násilie, zlé zaobchádzanie, sociálna práca, postmoderná spoločnosť, etika sociálnej práce

 

Empirická studie
Stáhnout

SUCHOMELOVÁ, V. 2014. Snad Pámbu dá, snad pomůže mi… [May God be Merciful, May he Help me…]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 2, s. 39–53.
DOI:
http://dx.doi.org/10.11118/lifele2014040239

Abstrakt: Snad Pámbu dá, snad pomůže mi… Potřeba lásky a podpory v čase ztrát je jednou ze stěžejních duchovních potřeb seniorů. Kde mohou tuto lásku a podporu čerpat lidé vyššího věku, potýkající se s nedostatkem přirozených sociálních kontaktů a s fyzickými či psychickými obtížemi?Převážná většina seniorů starších sedmdesáti pěti let prošla ranou religiózní socializací v některé z křesťanských církví a v nějaké podobě se ke křesťanské víře hlásí i ve svém stáří, přestože velkou část svého života prožila v socialistické společnosti. Zabývám se otázkou religiozity jako zdroje naplnění potřeby lásky a podpory v náročných životních okamžicích a uvádím některé výsledky kvalitativní studie „Duchovní potřeby v životě jihočeských seniorů“. Cílem článku je ukázat význam spirituality/religiozity pro zvládání obtíží spojených se stářím, a tím podpořit diskuzi o zahrnutí péče o duchovní rozměr stáří do vzdělávání všech, kteří se seniory pracují nebo se na práci s nimi připravují.

Klíčová slova: religiozita, senioři, duchovní potřeby, láska, podpora, vzdělávání.

 

Empirická studie
Stáhnout

ADAMEC, P., SVOBODA, M. 2014. Postoje starších občanů v Jihomoravském kraji k dalšímu vzdělávání [Attitudes of Elderly People in the South Moravian Region to Further Education]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 2, s. 54–78.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2014040254

Abstrakt: Postoje starších občanů v Jihomoravském kraji k dalšímu vzdělávání. V příspěvku předkládáme výsledky sociologického průzkumu zaměřeného na identifikaci postojů starších občanů k dalšímu vzdělávání, který byl realizován v září roku 2010. Předmětem průzkumu byly též zkušenosti seniorů s dalším vzděláváním, jejich odhodlanost se dále vzdělávat, jakož i motivace a bariéry v dalším vzdělávání. Nedílnou součástí průzkumu bylo zároveň zjišťování preferencí seniorské populace v dalším vzdělávání a míry povědomí o tzv. univerzitách třetího věku. Výběrový soubor tvořili občané Jihomoravského kraje starší 55 let. Výsledky průzkumu, které jsou strukturovány podle sociálně-demografických znaků např. podle věku, pohlaví, dosaženého vzdělání apod., poskytují zajímavý pohled na postoje této cílové skupiny k jedné z aktivit, která přispívá ke zkvalitnění života.  

Klíčová slova: další vzdělávání, postoje seniorů ke vzdělávání, motivace seniorů ke vzdělávání, zkušenosti seniorů s dalším vzděláváním, univerzity třetího věku  

 

Empirická studie
Stáhnout

SMÉKALOVÁ, L., ŠPATENKOVÁ, N. 2014. Profesionalizace a profesní rozvoj lektora seniorského vzdělávání [Professionalization and Professional Development of Senior Education Lecturers].Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 2, s. 79–93.
DOI:
http://dx.doi.org/10.11118/lifele2014040279

Abstrakt: Profesionalizace a profesní rozvoj lektora seniorského vzdělávání. Seniorské vzdělávání je v mnoha ohledech velmi specifické. Problematika profesionalizace a profesního rozvoje lektora seniorského vzdělávání zůstává stále opomíjená. Může cílovou skupinu seniorů vzdělávat každý? Cílem tohoto příspěvku je reflektovat problematiku profesionalizace lektora seniorského vzdělávání, popsat základní specifika seniorského vzdělávání a představit kompetenční model jako nástroj profesionalizace lektora v seniorském vzdělávání.

Klíčová slova: profesionalizace, profesní rozvoj, senior, vzdělávání, kompetence, kompetenční model, lektor

 

Teoretická studie
Stáhnout

NOVOTNÁ, V., HOLÁ, I., DOLEŽALOVÁ, K. 2014. Přínos pohybové gramotnosti a gymnastiky pro pohybové vzdělávání starších dospělých a seniorů [Benefits of Physical Literacy and Gymnastics for Physical Education of Older Adults and Seniors].Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 2, s. 94–109.
DOI:
http://dx.doi.org/10.11118/lifele2014040294

Abstrakt: Přínos pohybové gramotnosti a gymnastiky pro pohybové vzdělávání starších dospělých a seniorů. Závažným problémem současné společnosti se stává kvalita života starší populace. Nízká úroveň pohybové gramotnosti této skupiny občanů nepodněcuje jejich potřebu pohybu, nemotivuje k pohybové aktivitě, ke změně způsobu života. Cílem příspěvku je vybrat a utřídit poznatky o pojetí a zaměření pohybového vzdělávání starších dospělých a seniorů, vymezit rámcový obsah pohybové gramotnosti v procesu vzdělávání, uvést příklad možného způsobu odlišení nabídky pohybového vzdělávání pro jednotlivé věkové kategorie a prezentovat nabídku vhodných pohybových a gymnastických programů pro vybranou část populace. K řešení problému bylo zvoleno dotazníkové šetření a intervalové škálování. Na otázky anketního dotazníku, ohledně vhodnosti vybraných souborů gymnastických cvičení podílejících se na konceptu pohybové gramotnosti, odpovídalo 28 expertů, učitelů vysokých škol. Ke třídění a analýze získaných dat byla použita popisná statistika. Největší váhu odpovědí získala důležitost cvičení pro držení těla a nácvik základní lokomoce, dále realizace pohybů těla a jeho částí, orientace v prostoru a cvičení rovnováhy. V oblasti potřebných znalostí dosáhly téměř 90 % vědomosti o bezpečnosti pohybové aktivity, o provedení pohybu a o významu prevence a zdravotních benefitech. Do obsahu vzdělávání pohybové gramotnosti starších občanů a seniorů bylo vybráno pět skupin z inventáře gymnastických činností: držení těla, lokomoce, rovnováha, flexibilita a manipulační dovednosti. Pohybové vzdělávání starší populace by mělo být zaměřeno na optimální úroveň zdravotně orientované zdatnosti, osvojování specifických dovedností, na podporu potřeby vzdělávání, na zvyšování psychické odolnosti a duševní pohody a na posilování sociální soudržnosti.

Klíčová slova: pohybová aktivita, pohybové dovednosti, starší populace, gymnastické programy

 

Empirická studie
Stáhnout

TOKOVSKÁ, M. 2014. Kognitívny tréning ako determinant aktívneho starnutia [Cognitive Training as a Determinant of Active Aging]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 2, s. 110–128.
DOI:
http://dx.doi.org/10.11118/lifele20140402110

Abstrakt: Kognitívny tréning ako determinant aktívneho starnutia. V celosvetovom meradle je koncept aktívneho starnutia aktuálnou výzvou v rámci celoživotného vzdelávania. Trénovanie pamäti v seniorskom veku má pred sebou významný progres a jeho aplikácia sa stáva výzvou do ďalších rokov 21. storočia. Príspevok približuje problematiku kognitívnych tréningov v koncepte aktívneho starnutia a výsledky orientačného prieskumu participantov – absolventov trojmesačného vzdelávacieho kurzu zameraného na trénovanie pamäti a pohybu.

Kľúčové slová: kognitívny tréning, aktívne starnutie, vzdelávanie

 

Empirická studie
Stáhnout

SELECKÝ, E. 2014. Súčasnosť a budúcnosť vzdelávania seniorov na Slovensku [Present and Future of the Senior Education in Slovakia]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 2, s. 129–140.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20140402129

Abstrakt: Súčasnosť a budúcnosť vzdelávania seniorov na Slovensku. Cieľom nášho príspevku je vymedziť základné pojmy a funkcie v oblasti edukácie seniorov. Rozoberáme politiku vlády Slovenskej republiky v oblasti aktívneho starnutia a prepájame ju aj s ekonomickou oblasťou. V ďalšej časti sa venujeme vzdelávaniu seniorov, ktoré prebieha prostredníctvom Univerzít tretieho veku na Slovensku. Ponúkame zaujímavé aktuálne štatistiky z akademického roka 2012/2013. K záveru prinášame pohľad do porovnania súčasnosti a budúcnosti seniorského vzdelávania na Slovensku a venujeme sa téme nových technológií vo vzdelávaní seniorov.

Klíčová slova: vzdelávanie seniorov, univerzity tretieho veku, aktívne starnutie

 

Teoretická studie
Stáhnout

Diskuze

Senioři v životním finále (M. Vážanský)

 

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout