Obsah čísla 3/2014:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

 

Stáhnout

TOMÁNEK, P. 2014. Rozvod ako výsledok krízy v rodine a jeho vplyv na správanie detí [Divorce as the Crisis in the Family and the Impact on Children’s Behaviour]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 3, s. 8–25.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201404028

Abstrakt: Rozvod ako výsledok krízy v rodine a jeho vplyv na správanie detí. Rozvody sa stávajú dostupným a úplne bežným riešením kríz v rodine. Aj keď rozvodom trpia všetci zúčastnení, najviac ovplyvní dieťa a jeho ďalší život, bez  ohľadu na to, v akom veku týmto obdobím muselo prejsť. V štúdii reflektujeme manželstvo a rodinu, ktoré v súčasnosti prechádzajú krízou. Analyzujeme rozvod ako jeden z traumatických okamihov v živote ľudí a jeho vplyvu na dieťa z rôznych aspektov. Rozvod je však v mnohých prípadoch vykúpením z traumatizujúcej životnej situácie, preto aj predkladaný príspevok zostáva otvorený ďalšej odbornej diskusii.

Kľúčové slová: rodina, manželstvo, kríza, rozvod, dieťa, sociálne správanie

 

Teoretická studie
Stáhnout

ZORMANOVÁ, L. 2014. Gender v pedagogické komunikaci [Gender in Educational Communication]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 3, s. 26–41. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2014040326

Abstrakt: Gender v pedagogické komunikaci. Příspěvek se zabývá problematikou genderově stereotypních vzorců chování objevujících se v pedagogické komunikaci ve výuce na druhém stupni základní školy. Na teoretické ukotvení problematiky pedagogické komunikace a genderových stereotypů v pedagogické komunikaci navazuje kvantitativní výzkumné šetření založené na analýze audiozáznamu. Výzkum je orientován na pozorování a vyhodnocování komunikace ve školní třídě a klade si za cíl přispět ke zjištění, zda existuje vztah mezi pohlavím žáka a komunikací ve výuce. Výsledky pedagogického výzkumu pak následně porovnáváme s výsledky dříve realizovaných českých i zahraničních výzkumných šetření.

Klíčová slova: genderové stereotypy, vzorce chování, aktivita, pedagogická interakce a komunikace, učitel, žák

 

Empirická studie
Stáhnout

TOMŠÍKOVÁ, K., SMÉKALOVÁ, L., SLAVÍK, M. 2014. Reflexe a sebereflexe v oblasti kompetencí: komparativní pohled vysokoškolských učitelů a jejich studentů [Reflection and Self-reflection Regarding Competencies: Comparative View of University Teachers and Their Students]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 3, s. 42–57.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2014040342

Abstrakt: Reflexe a sebereflexe v oblasti kompetencí: komparativní pohled vysokoškolských učitelů a jejich studentů. V souvislosti s celosvětovým trendem se dominanta reforem ve školství přesouvá do oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Článek je věnován kompetencím vysokoškolského pedagoga, které získává a rozvíjí v průběhu celé své profesní dráhy, a které jsou nezbytné pro kvalifikovaný a profesionální výkon. Významnou část zaujímá kompetence, která všechny ostatní zastřešuje, a sice kompetence sebereflektivní. Autoři v článku popisují evaluační proces na České zemědělské univerzitě v Praze, v rámci kterého jsou analyzovány názory studentů a pedagogů na výuku na této univerzitě a tedy i naplňování potřebných vysokoškolských kompetencí. Záměrem šetření bylo zjistit, zda pedagogové prokazují kompetence jako excelentní způsobilosti, případně naplňování kterých je pro ně obtížné. Z výsledků je zřejmé, že se pedagogové hodnotí ve všech položkách nadprůměrně. Nejlépe je jimi hodnoceno zvládnutí vybraných složek kompetence obecně pedagogické, didaktické a psychodidaktické, sociální, psychosociální a komunikativní Jak však vyšlo z komparace s názory studentů, mají spíše tendenci se přeceňovat. Jeví se jako nezbytné, vést některé vysokoškolské učitele k tomu, aby si nutnost sebereflexe uvědomovali a využívali účinné sebereflektivní techniky.

Klíčová slova: vzdělávání, kompetence, sebereflexe, evaluační šetření na České zemědělské univerzitě v Praze

 

Empirická studie
Stáhnout

MATOŠKOVÁ, P., KOVÁŘ, K., SÜSS, V. 2014. Systém řízení pohybových aktivit jako součást celoživotního vzdělávání [Physical Activities Management System as a Part of Lifelong Learning ]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 3, s. 58–75.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2014040358

Abstrakt: Systém řízení pohybových aktivit jako součást celoživotního vzdělávání. Příspěvek je koncipován jako přehledový článek zaměřený na systém řízení pohybových aktivit v ČR z hlediska ontogeneze člověka. Vycházíme ze závažného problému, kterým je obezita a nadváha nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jednou z příčin je nedostatek pohybové aktivity. Vysvětlujeme pojem pohybová gramotnost, který úzce souvisí s aktivním životním stylem. Charakterizujeme systém ovlivňování pohybových aktivit v jednotlivých věkových obdobích, které jsou dány mezníky ve školním vzdělávání. Zaměřujeme se na vzdělávací instituce a jejich rámcové cíle a kutikulární dokumenty. Vybrali jsme příklad systému řízení pohybových aktivit v průběhu ontogeneze člověka v zahraničí (Kanada) a porovnáváme jej s možnostmi a systémem v České republice.

Klíčová slova: vzdělávání, celoživotní vzdělávání, tělesná výchova, pohybová gramotnost

 

Teoretická studie
Stáhnout

KOSTURKOVÁ, M. 2014. Postoje študentov doplňujúceho pedagogického štúdia k rozvoju ich kľúčových kompetencií školou [The Attitudes of Students of Supplementary Pedagogical Study to Development of Their Key Competences by the School]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 4, č. 3, s. 76–97.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2014040376

Abstrakt: Postoje študentov doplňujúceho pedagogického štúdia k rozvoju ich kľúčových kompetencií školou. Pre vzdelávajúceho sa človeka sú užitočné tie aktivity, ktoré mu poskytnú možnosť uplatniť sa na trhu práce. Ide o kompetencie nevyhnutné pre kvalitný život. Cieľom štúdie bolo interpretovať postoje študentov doplňujúceho pedagogického štúdia k rozvoju ich kľúčových kompetencií školou. Hlavným nástrojom zistenia postojov bol štruktúrovaný pedagogický systém kľúčových kompetencií. Výsledky nášho výskumného šetrenia, v kontexte s celoživotnými pravidlami, poukázali na to, ktoré stránky je potrebné u vysokoškolákov rozvíjať, aby ich budúce pracovné pôsobenie vytváralo podmienky podporujúce kvalitu života.

Kľúčové slová: kľúčové kompetencie, pedagogický pozorovací systém, postoje študentov

 

Empirická studie
Stáhnout

Recenze

ŠERÁK, M. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009 (J. Kočová)
TOMÁNEK, P. Nástrahy okultnej symboliky pre súčasnú rodinu a spoločnosť v oblasti sociálneho poradenstva. Brno: Tribun EU, 2014. (M. Kuruc)

 

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout