Obsah čísla 1/2013:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

Stáhnout

PETROVÁ, G., DUCHOVIČOVÁ, J. 2013. Vysokoškolská príprava učiteľov v kontexte transformačných procesov [University Preparation of Teachers in the Context of Transformation Processes]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 1, s. 8–37.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201303018

Abstrakt: Vysokoškolská príprava učiteľov v kontexte transformačných procesov. Cieľom príspevku je na základe analýzy poznatkov o súčasnom stave pregraduálnej prípravy učiteľov sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike  a medzinárodnej komparácie popísať návrh koncepcie vysokoškolského vzdelávania učiteľov, ktorý akceptuje nové potreby edukačnej reality v kontexte transformácie regionálneho školstva na Slovensku.

Kľúčové slová: učiteľ, pregraduálna  príprava učiteľov, transformácia školstva, regionálne školstvo

 

Teoretická studie
Stáhnout

HATÁR, C. 2013. Sociálny andragóg ako pomáhajúca profesia v systéme Rezidenciálnej starostlivosti o seniorov [Social Andragogue as a Helping Profession in the System of Residential Care for Seniors]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 1, s. 38–50.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030138

Abstrakt: Sociálny andragóg ako pomáhajúca profesia v systéme Rezidenciálnej starostlivosti o seniorov. Predkladaná štúdia teoreticko-koncepčného charakteru je autorovým priamym výstupom z projektu VEGA MŠVVaŠ SR a SAV č. 1/0024/12 s názvom Evalvácia vplyvu edukácie na kvalitu života seniorov v rezidenciálnych podmienkach. Cieľom štúdie je vedecky zdôvodniť potrebu implementácie sociálnych andragógov, resp. andragógov s rozšírenou sociálno-andragogickou kvalifikáciou do sociálnych zariadení pre seniorov a na podmienky predmetných zariadení a špecifickej cieľovej skupiny kreovať profesiogram a odborný kompetenčný profil sociálneho andragóga.

Kľúčové slová: sociálny andragóg, pomáhajúca profesia, profesiogram sociálneho andragóga, odborný kompetenčný profil sociálneho andragóga, rezidenciálna starostlivosť, sociálne zariadenia, edukácia seniorov, seniori

 

Teoretická studie
Stáhnout

MOREE, D. 2013. Změna vzdělávacího systému a kulturní rozmanitost v České republice [Travelling Educational Change and Cultural Diversity in the Czech Republic]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 1, s. 51–72.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030151

Abstrakt: Změna vzdělávacího systému a kulturní rozmanitost v České republice. Článek analyzuje vzájemnou propojenost mezi konceptem tzv. “travelling policy” a procesy vzájemného ovlivňování na centrální a lokální úrovni (tzv. top-down a bottom-up procesy) v zemi, která prochází transformací z komunistického režimu k otevřenějšímu systému. Tato propojenost a s ní související dilemata jsou analyzována na několika úrovních. Nejprve představíme koncept travelling policy a top-down a bottom-up přístup, a následně se zaměříme na situaci vzdělávacího systému okolo roku 1989 v České republice. Pomocí kvalitativního výzkumu představíme proces změny vzdělávacího systému i pohled učitelů na tuto změnu. V poslední části článku se zaměříme na kulturní rozmanitost v českém školství a podíváme se na to, jak se nastolené téma vyvíjelo v rámci reformy vzdělávacího systému.

Klíčová slova: travelling policy, vzdělávací změna, kulturní rozmanitost, transformace

 

Empirická studie
Stáhnout

BAĎURÍKOVÁ, Z. 2013. Detské jasle – edukačné, či sociálne inštitúcie? [Nurseries—Educational or Social Institutions?]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 1, s. 73–84.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030173

Abstrakt: Detské jasle – edukačné, či sociálne inštitúcie? Príspevok prináša súčasné prístupy k inštitucionálnej výchovnej starostlivosti a vzdelávaniu detí mladších ako 3 roky v širšom medzinárodnom a európskom kontexte. Uvádza koncepcie tvorby edukačných programov pre deti tejto vekovej skupiny v niektorých európskych štátoch a v USA. Na rozdiel od bývalých socialistických štátov je táto problematika stredom záujmu v krajinách s rozvinutými systémami predškolskej edukácie, vrátane vzdelávania pracovníkov pre rozmanité typy detských jaslí.

Kľúčové slová: detské jasle, formy detských jaslí, výchovná starostlivosť, edukačné programy pre deti raného veku, vzdelávanie pracovníkov/pracovníčok detských jaslí

 

Teoretická studie
Stáhnout

Recenze

FRIEDMANN, Z., et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Brno: Paido, 2012 (P. Hlaďo)

 

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout