Obsah čísla 2/2013:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

Stáhnout

SVITAČOVÁ, E., MRAVCOVÁ, A., ZAŤKOVÁ, T. 2013. Globálne rozvojové vzdelávanie – cesta ku globálnemu občianstvu a k zodpovednému pôsobeniu na globálnom trhu [Global Development Education—The Way Towards a Global Citizenship and to a Responsible Acting on the Global Market]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 2, s. 7–25.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201303027

Abstrakt: Globálne rozvojové vzdelávanie – cesta ku globálnemu občianstvu a k zodpovednému pôsobeniu na globálnom trhu. Do nových kurikulárnych dokumentov vzdelávacích programov preniká fenomén globálneho rozvojového vzdelávania, ktorý možno chápať ako jeden z nástrojov na dosiahnutie komplexných vedomostí o rozvojovej problematike a vzájomnej závislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami. Za účelom komplexnejšej prípravy budúcich ekonomických aktérov pre zodpovedné pôsobenie v spoločnostiach, v ktorých budú realizovať svoje profesijné činnosti a preberať na seba globálnu zodpovednosť, je dôležité implementovať tento fenomén do školského kurikula na ekonomických fakultách. Jeho cieľom je vychovávať globálnych občanov a súčasne zodpovedných odborníkov pre globálny trh.

Kľúčové slová: globálne rozvojové vzdelávanie, globálne občianstvo, globálny trh, ekonomické fakulty, spoločenská zodpovednosť

 

Teoretická studie
Stáhnout

ZORMANOVÁ, L. 2013. Rozvoj vyššího institucionalizovaného vzdělávání žen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [Development of Higher Education of Women in Bohemia, Moravia and Silesia]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 2, s. 26–41.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030226

Abstrakt: Rozvoj vyššího institucionalizovaného vzdělávání žen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Článek sleduje vývoj a střetávání názorů na české dívčí školství od jeho skromných počátků až po uzákonění řádného vysokoškolského studia žen. V článku je popsán proces rozvoje vyššího institucionalizovaného vzdělávání žen v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V procesu, na jehož počátku se dívky v rámci vyššího vzdělávání učí vařit a vést domácnost a na jehož konci je uzákoněna pro ženy možnost vysokoškolského vzdělání, ženy získávají přístup na univerzity jako plnoprávné studentky. Článek se zaměřuje také na podmínky zakládání dívčích škol a realizaci vzdělávání dívek v těchto školách. Autorka se také zaměřuje na oblast, která je úzce propojena s oblastí vzdělávání, a tou je možnost seberealizace ve veřejné sféře, sféře pracovního uplatnění. Na základě dobové i současné literatury a pramenů je popsána obtížnost procesu emancipace žen v oblasti vzdělávání.

Klíčová slova: institucionalizované vzdělávání žen, dívčí školy, koedukace, feminismus, dívčí gymnázium, univerzitní dívčí vzdělávání

 

Teoretická studie
Stáhnout

TOMÁNEK, P. 2013. Manželstvo verzus partnerstvo: výzvy a perspektívy [Marriage Versus Partnership:Challenges and Perspectives]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 2, s. 42–59.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030242

Abstrakt: Manželstvo verzus partnerstvo: výzvy a perspektívy. V predkladanej štúdii sa zaoberáme problematikou manželstva a legalizovaných partnerských spolunažívaní. Práca ponúka súčasný pohľad na fenomén legalizovaného homosexuálneho partnerstva, reflektuje pohľady vybraných svetových náboženstiev na fenomén manželstva. Príspevok poukazuje na aktuálne výzvy a perspektívy, relevantne argumentuje isté skutočnosti a podáva návrhy a odporúčania pre prax.

Kľúčové slová: manželstvo, registrované partnerstvo, náboženstvo, adopcia, rodina, výchova

 

Teoretická studie
Stáhnout

MÁČAJOVÁ, M. 2013. Vyučovanie v symbióze s potrebami mozgu [Teaching in Symbiosis with the Needs of the Brain]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 2, s. 60–78.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030260

Abstrakt: Vyučovanie v symbióze s potrebami mozgu. Napriek mnohým celosvetovým ekonomickým problémom každá vyspelá spoločnosť kladie na popredné miesto svojho záujmu otázku vzdelávania. Nepochybne je to spôsobené tým, že si uvedomujeme, že vzdelanie je jedinou cestou napredovania spoločnosti a zvyšovania kvality života jej členov. Všetky vzdelávacie systémy sa teda v každom období snažia hľadať novšie prístupy k vzdelávaniu, ktoré by proces učenia a vyučovania zefektívnili. Predkladaná vedecká štúdia je príspevkom k súčasnému druhu prác, ktoré hľadajú nové cesty vzdelávania na základoch odhaľovania a poznávania zákonitostí fungovania mozgu. Základná orientácia príspevku smeruje k objasneniu postupov vyučovania, ktoré rešpektujú potreby mozgu. Špecificky poukazujeme na aktivitu mozgu v rôznych časových intervaloch; hodnotenie vo vzťahu k teórii mozgovokompatibilného vyučovania; potrebu štrukturácie poznatkov a potrebu novosti a riešenia problémov z hľadiska optimálneho stimulovania mozgu.

Kľúčové slová: mozgovokompatibilné vyučovanie, pulzné učenie, mozog a hodnotenie, autentické hodnotenie, cvičenie mozgu, novosť, riešenie problémov

 

Teoretická studie
Stáhnout

VLACHOVÁ, Z. 2013. Muzikoterapeutická intervence u dětí s autismem [Music Therapy Intervention with Autistic Children]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 2, s. 79–95.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030279

Abstrakt: Muzikoterapeutická intervence u dětí s autismem. Článek představuje projekt kvalitativního empirického šetření, výzkumný design a zvolené výzkumné metody v rámci zpracovávané disertační práce, která se zabývá muzikoterapeutickou intervencí u dětí s autismem. Důvodem zkoumání tohoto tématu je fakt, že v dané výzkumné oblasti je zatím u nás výrazný nedostatek badatelské činnosti, a tím pádem také relevantních výsledků, o které by se mohla opřít klinická praxe. Výsledky budoucího šetření by měly přinést odpovědi na otázku, jak děti s autismem přijímají a prožívají muzikoterapeutickou intervenci a také jaký je vliv muzikoterapeutické intervence na sociální interakci těchto dětí. Výzkum bude směřovat k hlubšímu pochopení tohoto vlivu a jeho charakteristik s pomocí designu vícečetné případové studie.

Klíčová slova: muzikoterapie, poruchy autistického spektra, sociální interakce, předškolní věk, případová studie

 

Teoretická studie
Stáhnout

Recenze

PORTEŠOVÁ, Š. Rozumově nadané děti s dyslexií. Praha: Portál, 2011 (D. Janderková)
BUZAN, T., BUZAN, B. Myšlenkové mapy: probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. Brno: Computer Press, 2011 (S. Grofčíková)

 

Stáhnout