Obsah čísla 3/2013:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

Stáhnout

ANDERS, P., VALIŠOVÁ, A. 2013. Institucionální vzdělávání učitelů-techniků [Institutional Education of Teachers of Technical Subjects]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 3, s. 8–22.
http://dx.doi.org/10.11118/lifele201303038

Abstrakt: Institucionální vzdělávání učitelů-techniků. Pedagogicko-psychologická příprava učitelů je v současné době velmi aktuální, a to z mnoha pohledů. Školská reforma s sebou přinesla celou řadu změn, včetně legislativních opatření. Konec roku 2014 je předělem, který znamená povinnost každého pedagogického pracovníka zahájit studium, kterým získá chybějící kvalifikaci ustanovenou § 32, písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Potřeba věnovat se problematice přípravy učitelů v České republice je reflektována mnoha aktivitami, které směřují k nalezení odpovědi na otázky týkající se cílů, posuzování kvality učitelů, resp. studijních programů a institucí, které tyto aktivity zajišťují. Příspěvek se zabývá problematikou inženýrské pedagogiky a pedagogicko-psychologickou přípravou učitelů technických předmětů. Naznačuje specifika tohoto vzdělávání v České republice, konfrontuje ho i se zahraničními zkušenostmi.

Klíčová slova: inženýrská pedagogika, informační technologie, historie vzdělávání, výuka na technických školách

 

Teoretická studie
Stáhnout

HORÁČKOVÁ, M., KADLECOVÁ, P. 2013. Využití videotréninku interakcí při rozvoji profesních kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku [Exploitation of Video Interaction Guidance in the Development of Professional Competencies of Teachers of Practical and Vocational Subjects]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 3, s. 23–44.
http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030323

Abstrakt: Využití videotréninku interakcí při rozvoji profesních kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. V příspěvku je představena metoda videotrénink interakcí jako nástroj krátkodobé intervence rozšiřující komunikační kompetence klienta a její aplikace do přípravy pedagogů středních škol. Díky videotréninku jsou rozvíjeny komunikační dovednosti studentů bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice ve studiuním oboru Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. S metodou pracovalo několik studentů v rámci předmětu Pedagogická komunikace. V závěru příspěvku je představena kazuistika ilustrující průběh spolupráce.

Klíčová slova: videotrénink interakcí, pedagogická komunikace, příprava učitelů, profesní kompetence

 

Empirická studie
Stáhnout

KOUDELKOVÁ, P. 2013. Vzdělávání studentů technických fakult k podnikání [Business Education for Students at Faculties of Technology]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 3, s. 45–62.
http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030345

Abstrakt: Vzdělávání studentů technických fakult k podnikání. V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních podniků a nové nevznikají, je potřeba hledat odpovědi na to, proč se lidé, zejména mladí absolventi škol, nepouští do podnikání. Tento článek se zabývá vztahem studentů vybraných technických univerzit k  podnikání. Posuzuje nabídku ekonomicky orientované výuky na těchto univerzitách, která těmto studentům umožní lepší orientaci a prosazení se na trhu a dále se zabývá jejich postojem k možnosti tohoto studia. K povzbuzení podnikání na českém trhu a ke zvýšení konkurenceschopnosti celé České republiky je žádoucí, aby se do této činnosti zapojili především absolventi technických oborů. Pro výzkum byl použit kvantitativní i kvalitativní přístup.

Klíčová slova: podnikání, studenti technických oborů, úspěšnost studentů, ekonomické předměty

 

Empirická studie
Stáhnout

ŽUMÁROVÁ, M. 2013. Citové vztahy v rodině a jejich vliv na způsob naplňování volného času u adolescentů [The Influence of Emotional Relationships in Family on the Way of Spending Leisure Time in Adolescence]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 3, s. 63–76.
http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030363

Abstrakt: Citové vztahy v rodině a jejich vliv na způsob naplňování volného času u adolescentů. Příspěvek je zaměřen na oblast sledování možných souvislostí mezi způsoby naplňování volného času a kvalitou vztahů u studentů v období pozdní adolescence a rodiči nebo vrstevníky. Zároveň se zabývá sledováním možných souvislostí mezi způsoby naplňování volného času a projevy rizikového chování u těchto studentů. V rámci empirického šetření byl jako výzkumný nástroj použit Dotazník citové vazby k rodičům a vrstevníkům, Dotazník volnočasových aktivit „Co dělám mimo školu“ a Dotazník rizikového chování.

Klíčová slova: volný čas, adolescence, vztahy s rodiči, vztahy s vrstevníky

 

Empirická studie
Stáhnout

VAŘEJKOVÁ, Z. 2013. Edukace matek v péči o dítě [Education of Mothers in Childcare]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 3, č. 3, s. 77–90.
http://dx.doi.org/10.11118/lifele2013030377

Abstrakt: Edukace matek v péči o dítě. Příspěvek se zabývá problematikou edukace matek v oblasti péče o dítě a představuje projekt kvalitativního empirického šetření. Nejdříve je představeno teoretické vymezení tématu – rodičovství, péče o dítě a rodičovské učení. Následně je popsán metodologický postup a výsledky kvalitativního výzkumného šetření, které se zabývalo otázkou rodičovského učení matek v oblasti péče o dítě, a to konkrétně jejich přístupy k informačním zdrojům.

Klíčová slova: celoživotní učení, informační zdroje, mezigenerační učení, péče o dítě, rodičovství, rodičovské učení, rodina

 

Empirická studie
Stáhnout

Recenze

KOSOVÁ, B. Filozofické a globálne súvislosti edukácie. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2013 (G. Petrová)
NOVOTNÁ, J., JURČÍKOVÁ, J. Kritické a tvořivé myšlení v edukaci a výzkumu.
Brno: Paido, 2012 (L. Mura)

 

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout