Obsah čísla 1/2012:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

Stáhnout

KOHNOVÁ, J. 2012. Změna požadavků na učitelskou profesi a nejasnost nových pojmů [Change to the Demands Made of the Teaching Profession and the Ambiguity of New Concepts]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 1, s. 7–18.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201202017

Abstrakt: Změna požadavků na učitelskou profesi a nejasnost nových pojmů. Příspěvek pojednává o pojmech jako je kvalita vzdělávání, zjišťování kvality práce učitele a srovnávání výsledků vzdělávání. Ukazuje na význam standardů i na problematičnost jejich uplatňování. Podobně je uveden i pojem kompetence, její vazba na rámcové vzdělávací programy a na další vzdělávání učitelů.V příspěvku se uvádějí některé méně diskutované trendy ve vzdělávání: nestabilita–neustálá změna, redukce vzdělávání, důraz na aktuálnost a na praktickou využitelnost, nedocenění systému atd. Závěrečná část prezentuje aktuální záměr MŠMT, a to návrh kariérního systému.

Klíčová slova: vzdělávání, další vzdělávání učitelů, kurikulární reforma, kvalita vzdělávání, standardy, kompetence, kariérní systém

 

Teoretická studie
Stáhnout

BAĎURÍKOVÁ, Z. 2012. Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte [Kindergarten Teacher Training in Slovakia in the International Context]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 1, s. 19–29.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020119

Abstrakt: Vzdelávanie učiteliek materských škôl v SR v medzinárodnom kontexte. Prípravné vzdelávanie učiteľov/liek materských škôl v európskych štátoch prešlo v posledných desaťročiach významnými zmenami súvisiacimi s prechodom na vysokoškolskú úroveň. Príspevok porovnáva vzdelávanie učiteľov/liek materských škôl v Slovenskej republike s vybranými európskymi štátmi.

Kľúčové slová: Učiteľ/učiteľka materskej školy, vzdelávanie učiteľov materských škôl, systém a obsah prípravného vzdelávania

 

Teoretická studie
Stáhnout

TOMÁNEK, P. 2012. Kyberšikana ako aktuálny problém v súčasnej rodinnej výchove [Cyber Bullying as a Current Problem in Contemporary Family Education]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 1, s. 30–43.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020130

Abstrakt: Kyberšikana ako aktuálny problém v súčasnej rodinnej výchove. Štúdia ponúka najčastejšie zdroje, resp. výskyty kyberšikany a poukazuje na novodobé spôsoby šikanovania. Zaoberá sa  útokmi moderných informačných technológií medzi deťmi, mládežou, či súrodencami v rodinách, školách. Štúdia reflektuje aj metódy kybernetických útokov. V závere ponúka návrhy opatrení pred kyberšikanou v rodinnom i školskom prostredí, ako aj návrhy technickej prevencie a prevencie za pomoci vonkajších orgánov pred kyberšikanou.

Kľúčové slová: kyberšikana, šikana, rodina, komunikácia, médiá, výchova, agresia

 

Teoretická studie
Stáhnout

JANKOVÝCH, V. 2012. Vliv etnizace problémů spojených s romskými komunitami na vnímání Romů budoucími středoškolskými pedagogy [How Ethnicisation Issues Related to Roma Communities Effect the Perception of Roma People by Future Secondary School Teachers]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 1, s. 44–51.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020144

Abstrakt: Vliv etnizace problémů spojených s romskými komunitami na vnímání Romů budoucími středoškolskými pedagogy. Článek se zabývá etnizací problémů týkajících se těch sociálně nepřizpůsobivých komunit, ve kterých jsou výrazněji zastoupeni příslušníci romské menšiny. Tato etnizace je dána do kontextu s aktuálním lidovým diskurzem týkajícím se Romů a úzce spojeným se symbolickou formou sociálního vyloučení Romů ze strany majoritní většiny české populace. Část tohoto diskurzu je zde zachycena ve spojitosti s výzkumem postojů k Romům ze strany vysokoškolských studentů, budoucích pedagogů na středních školách. Výsledky výzkumu jsou zde porovnávány s některými dosavadními podobnými výzkumy v této oblasti.

Klíčová slova: diskurz, etnizace, Romové, sociální vyloučení, symbolické vyloučení

 

Empirická studie
Stáhnout

Recenze

SKUTIL, M. a kol. Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 2011 (P. Hlaďo)
HORSKÁ, V. Koučování ve školní praxi. Praha: Grada Publishing, 2009 (P. Kadlecová)
NOVOTNÝ, P. Učení pro pracoviště: Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2009 (J. Vidláková)

 

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout