Obsah čísla 2/2012:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

Stáhnout

JANKOVÝCH, V., TUREČKOVÁ, V. 2012. Analýza zneužívání návykových látek na vybrané střední škole [An Analysis of Drug Abuse at a Selected Secondary School]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 2, s. 7–18.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201202027

Abstrakt: Analýza zneužívání návykových látek na vybrané střední škole. Článek se zabývá analýzou zneužívání návykových látek žáků studujících na Střední odborné škole a Gymnáziu Staré Město. Při provádění výzkumu byl proveden rozhovor se školní metodičkou prevence z uvedené školy a dále bylo provedeno výzkumné dotazníkové šetření mezi 206 žáky této školy. S ohledem na oblasti drogové problematiky, které jsou dle školní metodičky prevence aktuálně řešeny na uvedené škole, bylo výzkumné šetření zaměřeno zejména na analýzu zneužívání marihuany, tabákových výrobků a alkoholických nápojů ze strany žáků jmenované školy.

Klíčová slova: alkohol, cigarety, gymnázium, LSD, marihuana, pervitin, školní metodik prevence, střední odborná škola, střední škola, žák

 

Empirická studie
Stáhnout

HLAĎO, P. 2012. Informační zdroje, informace a jejich efektivita při rozhodování žáků středních škol o další vzdělávací a profesní dráze [Information Sources, Information, and Their Effectiveness in Determining Secondary School Students’ Choices of Further Educational Pathway and Careers]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 2, s. 19–39.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020219

Abstrakt: Informační zdroje, informace a jejich efektivita při rozhodování žáků středních škol o další vzdělávací a profesní dráze. V předložené studii je podán přehled formálních a neformálních zdrojů informací, které jsou aktuálně využívány žáky středních odborných škol a středních odborných učilišť při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze a na základě subjektivního hodnocení respondentů je posouzena jejich dostupnost a efektivita. Dále jsou zmapovány informace, které žáci považují pro kariérové rozhodování za důležité. Uvedené poznatky jsou potřebné pro zefektivnění práce výchovných poradců, školních psychologů a poradenských psychologů. Neobejdou se bez nich rovněž učitelé kariérové výchovy. K tomuto účelu bylo realizováno kvantitativně orientované empirické šetření, jehož design byl navržen Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Použitým nástrojem sběru dat byly párové dotazníky pro žáky absolventských ročníků středních odborných škol, středních odborných učilišť a jejich rodiče. Sběr dat proběhl na jaře v roce 2011 na dvaceti středních školách ve čtyřech krajích České republiky. Výběrový soubor tvoří 442 žáků a stejný počet rodičů.

Klíčová slova: žák vyššího sekundárního vzdělávání, kariérové rozhodování, volba další vzdělávací dráhy, volba povolání, střední odborná škola, střední odborné učiliště, informační zdroje

 

Empirická studie
Stáhnout

ZIMERMANOVÁ, M. 2012. Subjektívne vnímaná kvalita života seniorov žijúcich v rezidenciálnych podmienkach [The Subjectively Perceived Quality of Life of Seniors Living in Institutional Conditions]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 2, s. 40–55.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020240

Abstrakt: Subjektívne vnímaná kvalita života seniorov žijúcich v rezidenciálnych podmienkach. Predkladaná práca sa zaoberá kvalitou života seniorov, ktorí žijú v inštitucionálnych (rezidenciálnych) podmienkach. Je potrebné zamýšľať sa nad tým, či zvyšujúci sa počet starších ľudí a ich pribúdajúci vek rastie priamoúmerne s kvalitou ich života. Kvalitu života staršieho človeka je potrebné zvyšovať a zlepšovať, pretože zdravý, múdry a šťastný starší človek je odrazom vyspelej spoločnosti. V našej práci uvádzame výpovede rôznych seniorov, vďaka ktorým máme možnosť vnímať ich subjektívny pohľad na kvalitu svojho života.             

Kľúčové slová: senior, sociálne služby, rezidenciálne podmienky, kvalita života, kvalita sociálnych služieb

 

Empirická studie
Stáhnout

KOPEČNÝ, P. 2012. Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením [The Development of the Communication Skills of Individuals Living in Homes for People with Disabilities]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 2, s. 56–70.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020256

Abstrakt: Rozvoj komunikačních dovedností jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením. Příspěvek se koncentruje na oblast speciálně-pedagogické podpory poskytované jedincům žijícím v domovech pro osoby se zdravotním postižením v České republice a prezentuje dílčí výzkumné výsledky, ilustrující stav poskytování logopedické intervence u uživatelů zařízení sociálních služeb spadajících pod rezort práce a sociálních věcí. Předmětem výzkumného šetření je analýza podpory rozvoje komunikačních dovedností žáků žijících v zařízení sociálních služeb. Dílčí výsledky výzkumných šetření nastiňují přístupy vedoucích pracovníků uvedených zařízení k uplatňování speciálně-pedagogických postupů, popisují formy poskytování logopedické intervence v domovech pro osoby se zdravotním postižením a komparují přístupy učitelů a pracovníků v sociálních službách k rozvoji komunikace s jejich nezbytností přisuzovanou logopedy a vyplývající také z provedených případových studií.

Klíčová slova: komunikační schopnosti, dovednosti, sociální služby, zařízení, logopedická intervence, domov pro osoby se zdravotním postižením

 

Empirická studie
Stáhnout

Recenze

ČECH, T. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol. Brno: Masarykova univerzita, 2011 (P. Gavora)
VETEŠKA, J. Aktuální otázky vzdělávání dospělých: andragogika na prahu 21. století. Praha: UJAK, 2011 (J. Poslt)
MARCUS, B. H., FORSYTH, L. H. Psychologie aktivního způsobu života: motivace lidí k pohybovým aktivitám. Praha: Portál, 2010 (P. Hlaďo, H. Fejfarová)

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout