Obsah čísla 3/2012:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

Stáhnout

VIDLÁKOVÁ, J. 2012. Analýza fungování žákovské samosprávy na základní škole [Analysis of Functioning the School Council at Primary School]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 3, s. 7–31.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201202037

Abstrakt: Analýza fungování žákovské samosprávy na základní škole. Tématem příspěvku je participace žáků na životě školy. V rámci tohoto tématu se budeme zabývat žákovskou samosprávou, která představuje jednu z možných forem participace žáků. Studie analyzuje vznik a fungování žákovské samosprávy na vybrané základní škole s  využitím upraveného Lagerweiova modelu fází změny. V textu předkládáme komplexní pohled na činnost žákovské samosprávy na vybrané základní škole, neboť konfrontujeme pohled ředitele školy, učitelů i žáků. Studie je orientována především na výzkumníky zabývajícími se tématem participace žáků, avšak svým zaměřením přináší podněty a inspiraci i dalším odborníkům a pro školní praxi.

Klíčová slova: participace žáků, fáze změny, základní škola, žákovská samospráva

 

Empirická studie
Stáhnout

HLAVIČKOVÁ, L. 2012. Celoživotní učení v prostředí kulturních institucí a jeho význam [Lifelong Learning in the Environment of Cultural Institution and its Value]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 3, s. 32–43.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020332

Abstrakt: Celoživotní učení v prostředí kulturních institucí a jeho význam. Stať si klade za cíl upozornit na potenciál kulturní pedagogiky v procesu celoživotního učení. Budou představeny některé vzdělávací aktivity kulturních zařízení. Text se bude věnovat rovněž osvětlení funkcí kultury v lidském životě a představí pedagogiku kultury jako specifickou disciplínu, která má v současném systému výchovy a vzdělávání své neoddiskutovatelné místo i dlouhou tradici, přestože její možnosti bývají zatím spíše opomíjeny.

Klíčová slova: kultura, výchova a vzdělávání, celoživotní učení

 

Teoretická studie
Stáhnout

TOMÁNEK, P. 2012. Nové podoby rodiny [New Forms of the Family]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 3, s. 44–63.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020344

Abstrakt: Nové podoby rodiny.V predkladanej štúdii sa zaoberáme problematikou rodiny, rodinnej výchovy a súčasnými podobami vytvárania rodín. Práca ponúka súčasný pohľad na fenomén single, mingle a patchwork rodín so zameraním na situáciu na Slovensku i v EÚ. Získané údaje prezentujeme v prehľadných tabuľkách. Záver štúdie je venovaný návrhom a odporúčaniam pre prax.

Kľúčové slová: rodina, výchova, single rodina, mingle rodina, patchwork rodina, legalizované partnerstvá, situácia v EÚ

 

Teoretická studie
Stáhnout

KRYSTOŇ, M. 2012. Motivácia v edukácii seniorov [Motivation in Senior Education]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 3, s. 64–73.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020364

Abstrakt: Motivácia v edukácii seniorov.Problematiku edukácie seniorov v súčasnosti celkom zreteľne prekračuje rámec edukologických vied a nadobúda interdisciplinárny charakter. Obsahom textu je analýza jedného z najdôležitejších aspektov procesu edukácie seniorov, ktorým je motivácia. Autor vychádza z meniaceho sa pohľadu na význam edukácie seniorov a analyzuje špecifiká motivácie vo vzťahu k stratégiám starnutia.

Kľúčové slová: celoživotné učenie, edukácia seniorov, geragogika, motivácia, stratégie starnutia

 

Teoretická studie
Stáhnout

PECINA, P. 2012. Pojetí, struktura a výzkum didaktiky praktického vyučování v rámci doplňujícího pedagogického studia učitelství praktického vyučování na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity [Concept, Structure and Research of Didactics of Practical Education Within the Supplementary Pedagogical Studies of Teaching of Practical Subjects at the Faculty of Education of Masaryk University]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 2, č. 3, s. 74–96.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2012020374

Abstrakt: Pojetí, struktura a výzkum didaktiky praktického vyučování v rámci doplňujícího pedagogického studia učitelství praktického vyučování na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Předložená studie je zaměřena na pojetí, strukturu, inovaci a výzkum didaktiky praktického vyučování v rámci doplňujícího pedagogického studia učitelství praktického vyučování pro střední odborné školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jádrem příspěvku je zpráva o výzkumu výukových metod v práci učitelů odborného výcviku technických oborů na středních odborných školách a informace o inovaci pojetí a struktury tohoto předmětu.

Klíčová slova: středoškolské odborné vzdělávání, didaktika praktického vyučování, inovace výuky, struktura didaktiky praktického vyučování, pojetí výuky, výukové metody v práci učitelů praktického vyučování

 

Empirická studie
Stáhnout

Recenze

ROGERS, A. Teaching Adults. Maidenhead: Open University Press, 2002 (I. Žeravíková)

 

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout