Obsah čísla 1/2011:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

Stáhnout

HIRSCHI, A. 2011. Příčiny neuváženého kariérového rozhodování v rané adolescenci [Antecedents of Foreclosure in Young Adolescents’ Career Decision-Making]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 1, s. 6–21.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201101016

Abstrakt: Příčiny neuváženého kariérového rozhodování v rané adolescenci. Objevování vlastních pracovních možností je jedním z nejdůležitějších úkolů v kariérovém vývoji adolescenta, přičemž nedostatečná orientace v této oblasti je adolescentem vnímána obzvlášť nepříjemně. Tato longitudinální studie se zabývala příčinami  neuváženého kariérového rozhodování žáků v rané adolescenci, tj. tendencí k ukvapené volbě povolání bez předchozího poznání všech dostupných možností. V empirické studii bylo zkoumáno 334 švýcarských studentů osmého ročníku. Výsledky ukazují, že nerozvážnou volbu povolání předurčují sociálně-kognitivní proměnné jako jsou obecná sebeúčinnost (GSE), objektivní přesvědčení o vlastních schopnostech, vnímané bariéry a proměnné profesních zájmů. Neuvážené rozhodování, ve srovnání s názorovým rozptylem při profesním výběru u adolescentů, predikuje mužské pohlaví, nižší schopnost ohodnocení vlastních schopností a nižší míra nadhledu. Nejsilnějším prediktorem pozdějšího statusu byla počáteční vývojová role. Na závěr příspěvku jsou diskutovány důsledky pro poradenskou praxi.

Klíčová slova: kariérový vývoj, kariérové poradenství, kariérové rozhodování, volba povolání, raná adolescence

 

Empirická studie
Stáhnout

ĎURIŠOVÁ, L. 2011. Založit profesní vzdělávání na znalostech nebo zkušenostech? [Vocational Education Based on Knowledge or Experience?]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 1, s. 22–32.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010122

Abstrakt: Založit profesní vzdělávání na znalostech nebo zkušenostech? Rozvoj profesního vzdělávání bude záviset na tom, zda bude poskytovat kompetence orientované na budoucnost. To znamená kompetence žádané znalostní společností. V současnosti existují na profesní vzdělávání dva rozdílné pohledy. Jeden vychází z implicitních znalostí, druhý z explicitních znalostí. Implicitní znalosti jsou zde chápány jako znalosti založené na zkušenostech. Explicitní znalosti jako systematické, teoretické znalosti. Ačkoli implicitní a explicitní znalosti byly vymezeny až v padesátých letech minulého století, na obou těchto formách bylo založeno již vzdělávání v Baťově podniku ve Zlíně ve 20. až 40. letech minulého století. Analýzou dokumentů a terénním výzkumem získaná fakta a informace o dané problematice jsou srovnány s pojetím profesního vzdělávání v Baťově podniku. Metody vyhovují historické metodě práce s archiváliemi a odbornou literaturou.

Klíčová slova: kompetence, profesní vzdělávání, implicitní znalosti, explicitní znalosti, Baťův vzdělávací systém

 

Teoretická studie
Stáhnout

KRYSTOŇ, M. 2011. Záujmové vzdelávanie v kontexte neformálneho vzdelávania [Leisure Education in Context of Informal Education]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 1, s. 33–43.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010133

Abstrakt: Záujmové vzdelávanie v kontexte neformálneho vzdelávania. Koncept celoživotného a širokoživotného učenia (sa) vytvára priestor pre rôznorodé edukačné aktivity. Popri formálnom učení je, v dôsledku sociálnych zmien a životného štýlu, dnes kladený dôraz aj na učebné aktivity neformálneho charakteru. Jedným z typických druhov neformálneho učenia je aj záujmové vzdelávanie. V štúdii sú analyzované jeho historické východiská, systémové znaky a špecifické charakteristiky.

Klíčová slova: celoživotné učenie, širokoživotné učenie, neformálne učenie, záujmové vzdelávanie

 

Teoretická studie
Stáhnout

KRÁTKÁ, J. 2011. Fikční postavy a jejich místo v celoživotním informálním učení [Fictional Characters and Their Place in Lifelong Informal Learning]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 1, s. 44–63.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010144

Abstrakt: Fikční postavy a jejich místo v celoživotním informálním učení. Audiovizuální fikční příběhy sledujeme obvykle za účelem relaxace, zábavy nebo sdílení zkušeností s postavami a učení se ze sociálních situací. Naše výzkumné cíle vycházejí z potřeby vědět, s jakými audiovizuálními fikčními postavami se divák obvykle ztotožňuje. Tato studie prezentuje výsledky výzkumného šetření realizovaného na více než 2 tis. uživatelích Česko-Slovenské filmové databáze. Z výzkumných výsledků byla vytvořena typologie fikčních postav podle vlastností, s nimiž se divák ztotožňuje.

Klíčová slova: zkušenostní učení, informální učení, celoživotní učení, fikční postava, film, seriál, identifikace

 

Empirická studie
Stáhnout

STEHLÍKOVÁ, J. 2011. Komparace využití 360° zpětné vazby při hodnocení vzdělávání zaměstnanců a manažerů v ČR a v anglicky mluvících zemích [Comparison of Using 360-degree Feedback in Evaluating on Education of Employees and Managers in the Czech Republic and English Speaking Countries]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 1, s. 64–76.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010164

Abstrakt: Komparace využití 360° zpětné vazby při hodnocení vzdělávání zaměstnanců a manažerů v ČR a v anglicky mluvících zemích. Článek se zabývá využitím manažerského nástroje 360° zpětné vazby během vzdělávacím programů spojených s rozvojem manažerů. Hlavním cílem je srovnání využití tohoto nástroje v České republice a v anglicky mluvících zemích, které jsou domovinou (především pak USA) 360° zpětné vazby. V příspěvku je také porovnána frekvence využití tohoto nástroje ve výše zmíněných zemích a hlavní výhody a nevýhody, které jsou s nástrojem spojené v České republice a anglicky mluvících zemích a další rozdíly. V příspěvku jsou popsány také obory, ve kterých je 360° zpětné vazby nejčastěji využito. Specifika každé země jsou popsána na konkrétním příkladě. Hlavním výstupem je identifikace hlavních příčin, proč je 360° zpětná vazba používána více nebo méně v České republice než v anglicky mluvících zemích.

Klíčová slova: 360° zpětná vazba, podnikové vzdělávání, rozvoj manažerů, evaluation, self-evaluation, Česká republika, anglicky mluvící země

 

Teoretická studie
Stáhnout

HATÁR, C. 2011. Geragogika – tretí pilier výchovovedy [Geragogy – the Third Pillar of Education Science]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 1, s. 77–91.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010177

Abstrakt: Geragogika – tretí pilier výchovovedy. Predkladaná vedecká štúdia, prevažne teoreticko-metodologického charakteru, má za cieľ preniknúť do blízkej histórie (i súčasnosti) geragogiky ako vednej disciplíny a stručne analyzovať proces jej konštituovania a metodologického kreovania v užšom európskom priestore (s akcentom na česko-slovenskú a nemeckú provenienciu). Dôraz je kladený aj na teoreticko-metodologické základy súčasnej geragogiky, počnúc predmetom jej skúmania, cez obsah, cieľ a úlohy, končiac až pri vedno-systémovom ukotvení geragogiky, ktorá predstavuje metodologický i metodický základ edukácie seniorov v rôznych sférach ich individuálneho a spoločenského života.

Kľúčové slová: edukácia seniorov, geragogika, vedná disciplína, predmet, cieľ, obsah a úlohy geragogiky, postavenie geragogiky v systéme vedných odborov

 

Teoretická studie
Stáhnout

Recenze

Sirotová, M. Vyučovacie metódy v práci vysokoškolského učiteľa.
Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010 (T. Zaťková)
VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých: pedagogické, andragogické a sociální aspekty. Praha: UJAK, 2010 (M. Šauerová)
POKORNÁ, V. Vývojové poruchy učení v dětství a dospělosti.
Praha: Portál, 2010 (D. Janderková)
Bedrnová, E., Nový, I., et al. Psychologie a sociologie řízení.
Praha: Management Press, 2009 (V. Jankových)

 

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout