Obsah čísla 2/2011:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

Stáhnout

SERAFÍN, Č. 2011. Celoživotní učení a konstruktivismus [Lifelong Learning and Constructivism]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 2, s. 7–13.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201101027

Abstrakt: Celoživotní učení a konstruktivismus. Změny ve vzdělávání, v jeho koncepci se vždy měnily v návaznosti na změnách ve společnosti. Současný trend celoživotního učení je tudíž úzce svázán s trendy celospolečenskými ale zároveň i vzdělávacími tedy s trendy tvořivě-humanistickými, kladoucími důraz na rozvoj osobnosti a konstruktivistickou tvorbu nových poznatků. Prioritním cílem vzdělavatele je tak rozvoj osobnosti vzdělávaného, který bude vzděláván a tak bude vybaven nejen potřebnými znalostmi, ale i poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro život.

Klíčová slova: celoživotní učení, konstruktivismus, prekoncept, facilitátor

 

Teoretická studie
Stáhnout

BALCAR, J., ŠIMEK, M. 2011. Mají učitelé potřebné kompetence? [Are Teachers Competent to teach?]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 2, s. 14–37.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010214

Abstrakt: Mají učitelé potřebné kompetence? Cílem tohoto článku v žádném případě není znevažování kompetencí český učitelů, jak by se někteří čtenáři mohli na základě nadpisu mylně domnívat, ale prezentace výsledků expertního šetření mezi 30 zkušenými vzdělavateli zaměřeného na popis požadavků, které vyplývají z podstaty a obsahu povolání učitele. Generický kompetenční model českých učitelů, prezentovaný v tomto článku, popisuje kompetence a jejich úrovně nezbytné pro vysoce kvalitní pracovní výkon. Tento nástroj řízení lidských zdrojů umožňuje srovnání jedince s definovaným kompetenčním modelem a následné ohodnocení jeho současného potenciálu k pracovnímu výkonu v oblasti vzdělávání. V praxi se tam může používat zejména při najímání nových učitelů nebo identifikaci vzdělávacích potřeb učitelů zaměstnaných.

Klíčová slova: kompetenční model, kompetence, učitel

 

Empirická studie
Stáhnout

ZORMANOVÁ, L. 2011. Postoje studentek oboru Učitelství pro mateřské školy ke studiu a svému budoucímu povolání [Attitude of Students Studying to be Nursery School Teachers Towards Study and Their Future Profession]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 2, s. 39–45.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010239

Abstrakt: Postoje studentek oboru Učitelství pro mateřské školy ke studiu a svému budoucímu povolání. Článek pojednává o osobnostních charakteristikách a motivech dívek studujících obor učitelství pro mateřské školy v kombinované formě studia na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Průzkumné šetření si klade za cíl přispět k poznání osobnosti studentek učitelství a zjištění jejich motivace volby studia. Dále si klade za cíl zjistit, co studentky prvního ročníku očekávají od fakulty z hlediska přípravy pro svou učitelskou profesi. Otázka motivace studentů pro studium učitelství je propojena s otázkou očekávání a evaluace koncepce pedagogické přípravy na naší fakultě, neboť se ukazuje, že tyto otázky spolu hluboce souvisí. Použitým výzkumným nástrojem byl dotazník. Záměrně byly do výzkumného vzorku zařazeny jen ty studentky, které ještě v mateřské školce nepracovaly a které se pro učitelskou dráhu teprve rozhodují.

Klíčová slova: volba studia, determinanty, motivační činitelé, příprava učitelů

 

Empirická studie
Stáhnout

SEMRÁD, J., ŠKRABAL, M. 2011. Sociální prostředí a tvořivost [Social Environment and Creativity]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 2, s. 46–58.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010246

Abstrakt: Sociální prostředí a tvořivost. Příspěvek sleduje otázky motivace středoškoláků účastnit se aktivit zaměřených na odbornou tvůrčí činnost a v těchto souvislostech otázky vlivu prostředí, zejména školy a rodiny. Reaguje na některé sílící snahy neoliberalismu nadměrně individualizovat tvůrčí projevy a aktivity a zcela přehlížet sociální vlivy. Bere zároveň v úvahu kulturní odkaz minulých generací, kdy kořeny zdrojů tvořivé síly jsou zakotveny ve společnosti a z této báze pak jedinci zpracovávány. Prezentovány jsou výsledky empirické sondy zaměřené na vliv sociálního prostředí na tvůrčí činnost mládeže a sleduje vazby k dosavadním poznatkům o vztahu sociálního prostředí a tvořivosti, se snahou postihnout sociální podmíněnost tvůrčích výkonů, zachytit jejich kořeny. Výsledky sondy potvrdily výchozí hypotézu, že tvořivé úsilí účastníků odborné činnosti středoškoláků se opírá o sociální zázemí rodiny a školy. Přitom vliv rodiny na tvořivou činnost studentů není tak výrazný, jak by se předpokládalo, silnější je nepřímé působení rodinného prostředí.

Klíčová slova: sociální pedagogika, tvořivost, sociální tvořivost, vliv prostředí, vliv makrosociálního a mikrosociálního prostředí, vztah sociálního prostředí a tvořivosti, odborná a vědecká tvůrčí činnost mládeže

 

Empirická studie
Stáhnout

ŠKUTOVÁ, M., BALCAR, J., REČKOVÁ, A. 2011. Změny požadavků veřejné správy na kompetence svých zaměstnanců v letech 2008–2011 [Changes in Requirements for Competences of Public Administration Employees in 2008–2011]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 2, s. 59–71.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010259

Abstrakt: Změny požadavků veřejné správy na kompetence svých zaměstnanců v letech 2008–2011. Článek analyzuje inzerci práce ve veřejné správě. Tento segment trhu práce je charakteristický zejména velkou mírou kodifikace kvalitativního rozměru vykonávaných profesí, jejich charakteristikami a pracovním prostředím. Článek poskytuje základní přehled o požadavcích úřadů veřejné správy na své pracovníky. Tyto požadavky byly sledovány ve dvou časových obdobích, a to v listopadu 2008, kdy český trh práce ještě nebyl významně ovlivněn globální ekonomickou recesí, a následně v květnu 2011, kdy se pracovní trh potýkal s důsledky ekonomické krize, což umožnilo deskripci změn v požadavcích na potenciální zaměstnance v průběhu uvedeného období. Analýza požadavků na zaměstnance ukazuje na klíčovou úlohu měkkých dovedností.

Klíčová slova: měkké dovednosti, veřejná správa, inzerce práce, volná pracovní místa

 

Teoretická studie
Stáhnout

ŠAUEROVÁ, M. 2011. Osobnostní rozvoj wellness praktiků v celoživotním vzdělávání [The Personal Developtment of Wellness Practitioners in Lifelong Learning]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 1, č. 2, s. 72–85.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2011010272

Abstrakt: Osobnostní rozvoj wellness praktiků v celoživotním vzdělávání. V rámci celoživotního vzdělávání wellness praktiků zaměřujeme pozornost na odborné vzdělávání, sledování nových trendů ve wellness a získávání zkušeností s novými technikami. Stejně významné je rovněž věnovat pozornost rozvoji sociálních dovedností a technikám osobnostního rozvoje klienta, s nímž wellness praktik pracuje. Text uvažuje směry, v nichž by se měl odborník této profese vzdělávat a klade důraz například na koučink jako jednu z významných technik podpory a vedení klienta, osvojení dovednosti pracovat s Pozitivním scénářem života jako nezbytné technice k podpoře převzetí odpovědnosti za vlastní cestu klientem samotným, či osvojení techniky Neurolingvistického programování.

Klíčová slova: wellness praktik, sociální dovednosti, koučink, Pozitivní scénář života, Neurolingvistické programování

 

Teoretická studie
Stáhnout

Recenze / Book Reviews

LINHARTOVÁ, D., DANIELOVÁ, L., MÁCHAL, P. (ed.) Vybrané problémy celoživotního vzdělávání v evropském kontextu. Brno: Konvoj, 2010 (V. Jankových, P. Hlaďo)
GLUCHMANOVÁ, M., GLUCHMAN, V. Profesijná etika učiteľa. Brno: Tribun EU, 2009 (P. Vyleťal, P. Vyleťal)

 

Stáhnout

Zprávy / Reports

Stáhnout