Obsah čísla 1/2015:

Vzdělávání dospělých – přítomnost a vize (editor Petr Hlaďo)

monotematické číslo

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

 

Stáhnout

PAVLOV, I. 2015. Súčasnosť a perspektívy teórie výchovy dospelých v sústave andragogických vied [Present and Perspectives of the Adult Education Theory in the System of Andragogical Sciences]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 1, s. 8–28.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201505018

Abstrakt: Súčasnosť a perspektívy teórie výchovy dospelých v sústave andragogických vied. Teória výchovy dospelých patrí k základným teoretickým disciplínam andragogiky a rozpracovanie jej fundamentálnych východísk je významným predpokladom rozvoja andragogiky. Doterajšia úroveň jej pojmového a systémového aparátu v porovnaní s inými andragogickými disciplínami v súčasnosti neumožňuje plne rozvinúť predovšetkým prakticko-aplikačnú funkciu, a tým jej potenciál zostáva nenaplnený. Budovanie teórie výchovy na interdisciplinárnom, multidisciplinárnom a transdisciplinárnom princípe je v súčasnosti legitímne a umožňuje využiť výsledky výskumu aj iných vied (filozofia, antropológia, pedagogika, sociológia, psychológia, etika, kulturológia a iné). Teória výchovy dospelých nemôže byť budovaná len ako teória pre teóriu (normatívny aspekt), ale má rozvíjať vlastný exploratívny, explanačný i analytický potenciál pre potreby podpory sebarozvoja dospelého človeka. To predpokladá vytvorenie vedecky zdôvodneného systému výchovy a sebavýchovy dospelých ako teórie poskytujúcej dostatočne rozvinutý a spoločensky uplatniteľný model andragogického pôsobenia. Perspektívy teórie výchovy dospelých spájame s potrebou vymedzenia a porozumenia základných pojmov (výchovy a sebavýchovy dospelých), ich vzťahov v sústave vedy, vysvetlenia predmetu, funkcie (normatívnej a praktickej), rozvojom základného a aplikovaného výskumu a  tvorby kurikulárnych komponentov (cieľa, princípov, obsahu, procesu výchovy a ďalších).

Klíčová slova: výchova a vzdelávanie dospelých, teória výchovy dospelých, docilita, sebavýchova dospelých, paradigma vedy, cieľ a obsah výchovy a sebavýchovy dospelého človeka

 

Teoretická studie
Stáhnout

ŘEZÁČOVÁ, L. 2015. „Životní cykly“ vzdělávacích a rozvojových potřeb [„Life Cycles“ of Educational and Development Needs of Employees]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 1, s. 29–57.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050129

Abstrakt: „Životní cykly“ vzdělávacích a rozvojových potřeb. Empirická studie pojednává o vzdělávacích a rozvojových potřebách zaměstnanců vybrané organizace. Vzdělávací a rozvojové potřeby definuji na základě teorií motivace, zaměřuji se zvlášť i na motivaci a bariéry ve vzdělávání dospělých s ambicí odhalit vznik, průběh, jednotlivé fáze a determinanty vzdělávacích a rozvojových potřeb z pohledu jednotlivce. Cílem je získání komplexnějšího pohledu na vzdělávací a rozvojové potřeby zaměstnanců, který může pomoci v motivaci dospělých ke vzdělávání obecně i v plánování efektivního podnikového vzdělávání a rozvoje.

Klíčová slova: vzdělávání, rozvoj, učení, celoživotní učení, motivace, vzdělávací a rozvojové potřeby, podnikové vzdělávání, bariéry ve vzdělávání

 

Empirická studie
Stáhnout

CHOCHOLE, T. 2015. Význam funkční gramotnosti v souvislosti se změnami v oblasti trhu práce [The Importance of Functional Literacy in Relation to Changes in the Labor Market]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 1, s. 58–72.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050158

Abstrakt: Význam funkční gramotnosti v souvislosti se změnami v oblasti trhu práce. Technologický vývoj a postupná proměna trhu práce v globální ekonomice kladou stále větší důraz na rozvoj funkční gramotnosti dospělých. Pracovních míst pro lidi se základním vzděláním v Evropské unii postupně ubývá ve prospěch zaměstnání, kde je vyžadována vyšší kvalifikace. Ta se však vyznačují vyššími nároky na kompetence a praktické dovednosti. Význam funkční gramotnosti v globální společnosti roste nejen z hlediska pracovního života, ale i sociálního začleňování a plnění společenských rolí. Společnost se digitalizuje, a tak se práce s textem a se základními matematickými operacemi stává prakticky každodenní nutností bez ohledu na stupeň dosaženého vzdělání či konkrétní profesi člověka. Dobrá úroveň funkční gramotnosti v tomto případě otevírá bránu nejen k vyšší efektivitě práce, ale i k lepšímu pracovnímu uplatnění. Mezinárodní výzkumy zaměřené na funkční gramotnost dospělých ale odhalují, že tyto dovednosti určitým skupinám dospělé populace chybějí, což může ohrožovat nejen jejich postavení na pracovním trhu, ale i jejich další fungování v moderní společnosti.

Klíčová slova: trh práce, kvalifikace, vzdělávání dospělých, funkční gramotnost

 

Teoretická studie
Stáhnout

MIROVSKÝ, T., HOŠEK, V., ŠAUEROVÁ, M. 2015. Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republice. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 1, s. 73–90.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050173

Abstrakt: Analýza vývoje možností vzdělávání dospělých v oblasti wellness jako východisko pro budování vědecké platformy oboru Wellness v České republice. Cílem příspěvku je zhodnocení dosavadního vývoje nově se utvářejícího oboru Wellness, zejména s ohledem na zhodnocení zkušeností z oblasti vzdělávání specialistů pracujících v této oblasti. Východiskem je analýza potřeb a kompetencí wellness specialistů, na niž navazuje analýza mnohaleté zkušenosti se vzděláváním dospělých v oblasti wellness na úrovni rekvalifikačních kurzů a celoživotního vzdělávání, vyššího odborného vzdělávání, bakalářského studia a následně i analýza zkušeností z dvouletého magisterského studia odborníků ve wellness. S důrazem na kvalitu odborného vzdělání souvisí i působení na zdokonalování odborného zázemí a budování odborné platformy nově se vyvíjejícího oboru, v jehož rámci se postupně rozšiřuje síť odborníků, ale vytváří se i nová odborná literatura, vědecké a odborné společnosti, vědecké časopisy a zvyšuje se i zájem o vědeckou výzkumnou oblast v oblasti wellness. Propojení podpory vědy a výzkumu v oblasti wellness v souvislosti s možnostmi vzdělávat odborníky na různých profesních úrovních je základním východiskem pro profilaci mladého vědního oboru, souvisejícího s podporou zdravého životního stylu, prevencí syndromu vyhoření v mnoha profesích i podporou celkového fyzického i duševního zdraví, na které apeluje Národní strategie zdraví 2020.

Klíčová slova: wellness, wellness specialista, vývoj vzdělávání ve wellness, požadavky praxe, odborné kompetence

 

Teoretická studie
Stáhnout

ADAMCZYK, R. 2015. Celoživotní učení a vzdělávání sester – přítomnost, výzkum a vize [Lifelong Learning and Education for Nurses—The Present, Research and Vision]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 1, s. 91–101.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050191

Abstrakt: Celoživotní učení a vzdělávání sester – přítomnost, výzkum a vize. Příspěvek seznamuje s nynějším stavem ošetřovatelského učení a vzdělávání v celoživotní perspektivě a podává přehled vybraných relevantních zahraničních studií k předmětné problematice. V příslušných pasážích je nastíněna problematika profesního vzdělávání a růstu sester s důrazem na institucionalizované i seberegulované formy učení ve světle poznatků současného výzkumu. Zároveň je zdůrazněn praktický aspekt ošetřovatelské profese a příslušných procesů celoživotního učení v tomto aplikovaném oboru.

Klíčová slova: celoživotní učení, vzdělávání, všeobecná sestra, ošetřovatelství, andragogický výzkum

 

Teoretická studie
Stáhnout

Recenze

PRŮCHA, J. Andragogický výzkum. Praha: Grada, 2014 (P. Hlaďo)
MEDLÍKOVÁ, O. Lektorské dovednosti: manuál úspěšného lektora. Praha: Grada, 2013 (J. Gondová)

 

Stáhnout

Zprávy

Stáhnout