Obsah čísla 2/2015:

Psychologické fenomény ve vzdělávání (editorka Lucie Zlámalová)

monotematické číslo

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

 

Stáhnout

ŠPATENKOVÁ, N., SMÉKALOVÁ, L. 2015. Předpoklady úspěšného učení se v dospělosti [Conditions of Succesful Learning in Adulthood]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 8–22. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201505028

Abstrakt: Předpoklady úspěšného učení se v dospělosti. Příspěvek se zabývá předpoklady úspěšného učení se v dospělosti. Poukazuje na základní parametry úspěšného učení, na psychicky podmíněné znaky učení a na vztah docility vzhledem k věku. Poznatky vycházejí z pohledu na psychické a osobnostní změny v dospělosti, které jsou následně vztaženy na edukační kontext. Cílem tohoto příspěvku je reflektovat ty psychologické aspekty učení dospělých, které zásadním způsobem determinují úspěšné učení a vzdělávání v dospělosti.

Klíčová slova: docilita, úspěšné učení, psychický proces, psychické změny, osobnostní změny, dospělí

 

Teoretická studie
Stáhnout

KONVALINKOVÁ, J. 2015. Základní hudební prvky rytmus, melodie, harmonie z pohledu alternativní waldorfské pedagogiky i pohledu psychologicko-neurologického [Basic Elements of Music—Rhythm, Melody, Harmony—from the Point of View of Alternative Waldorf Education and Psychological-neurological Point of View]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 23–31. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050223

Abstrakt: Základní hudební prvky rytmus, melodie, harmonie z pohledu alternativní waldorfské pedagogiky i pohledu psychologicko-neurologického.Waldorfská pedagogika vědomě pracuje s prvky rytmu v životě dítěte i s rytmickými aktivitami užívanými pro ukotvení učební látky. Kromě fenoménu rytmu je také kladen důraz na melodičnost hlasu, kterou pedagogika definuje jak pro práci učitele, tak pro rozvoj žáka. Všímá si melodičnosti mluveného a pěveckého projevu a od první třídy důsledně v dítěti rozvíjí pevný vztah k rytmu, melodii a harmonii v hudbě. Příspěvek hledá oporu a obhajobu těchto pedagogických hledisek a představuje rytmus, melodii a harmonii z pohledu psychologicko-neurologického.

Klíčová slova: alternativní pedagogika, hudební prvky – rytmus, melodie, harmonie, hudební vzdělávání, neurologie, psychologie, waldorfská pedagogika

 

Teoretická studie
Stáhnout

HLAĎO, P. 2015. Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy [Social Influences—a Psychological Phenomenon in the Choice of Further Course of Education and Career]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 32–53. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050232

Abstrakt: Sociální vlivy – psychologický fenomén při volbě další vzdělávací a profesní dráhy.Přehledová studie si klade za cíl syntetizovat české, slovenské, ale i zahraniční empirické poznatky o volbě další vzdělávací a profesní dráhy. Pozornost je zaměřena konkrétně na sociální vlivy jako psychologický fenomén, který působí na tento rozhodovací proces u žáků základních škol na konci povinné školní docházky. Hlavní pozornost je věnována roli rodičů a rodiny, konkrétně vlivu rodinného prostředí a rodinných procesů. Dalším tématem je vliv vrstevníků, učitelů a kariérových poradců na volbu další vzdělávací a profesní dráhy. Syntéza výzkumných nálezů vychází především z analýzy výzkumných zpráv publikovaných v odborných časopisech.

Klíčová slova: volba další vzdělávací a profesní dráhy, kariérové rozhodování, sociální okolí, rodiče, vrstevníci, kariéroví poradci

 

Teoretická studie
Stáhnout

ŘÍČAN, J., CHYTRÝ, V., ZILCHER, L. 2015. Inovativní přístupy ve zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: validizace nástroje zjišťujícího metakognitivní znalosti ve specifické doméně čtení [Innovative Approaches to Metacognitive Knowledge Diagnostics: Validation of Metacognitive Knowledge Tool in a Specific Domain of Reading]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 54–78. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050254

Abstrakt: Inovativní přístupy ve zjišťování úrovně metakognitivních znalostí: validizace nástroje zjišťujícího metakognitivní znalosti ve specifické doméně čtení. Předkládaný příspěvek seznamuje s výsledky empirického výzkumu ověřujícího validitu nástroje zjišťujícího metakognitivní znalosti ve specifické doméně čtení (v českém prostředí se do této doby s nástrojem neoperovalo). Výzkumníci na poli pedagogické psychologie nemají dostatek disponibilních alternativ ke zjišťování metakognitivních znalostí žáka, jelikož nástroje zjišťující frekvenci užití učebních strategií často selhávají v predikci školních výkonů. Nástroj použitý v této studii byl konstruován na základě poznatku, že úroveň metakognitivních znalostí je určována ne/schopností zvolit adekvátní strategii (z repertoáru dostupných, které jsou zpřístupněny díky deklarativní znalosti) v závislosti na specificitě učební úlohy (podmínková znalost). Na základě výzkumu můžeme konstatovat, že použitý nástroj statisticky signifikantně koreluje jak s úrovní čtenářské gramotnosti žáka (dosažené skóre v úloze PIRSL), tak i s jeho školní úspěšností (klasifikace z českého jazyka).

Klíčová slova: metakognice, metakognitivní strategie, čtenářská gramotnost, kvantitativní výzkum, kvalitativní standard

 

Empirická studie
Stáhnout

HANÁKOVÁ, A., STEJSKALOVÁ, K. 2015. Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů [Phenomenon of Symptomatic Speech Disorders of People with Sensory Disability from the Point of View of Speech Therapists]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 79–97. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050279

Abstrakt: Fenomén symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením z pohledu logopedů.Problematika symptomatických poruch řeči u osob se senzorickým postižením stojí aktuálně spíše na okraji zájmu odborníků v teoretické oblasti, a na základě našeho šetření i odborníků z logopedické praxe. A to i přes to, že může mít více či méně značný vliv na vývoj jedince a jeho komunikaci. Přestože porucha řeči není dominantním problémem ve smyslu primárního postižení, může zásadním způsobem ovlivnit kvalitu života jedince, zejména její psychosociální rozměr. Zajímalo nás, jaký postoj mají k této problematice logopedi v praxi, jaké jsou jejich zkušenosti a potřeby. Ze získaných kvalitativních a kvantitativních dat se vynořilo několik aspektů, které v našich podmínkách determinují péči o jedince se senzorickým postižením z perspektivy logopedů. Otevřely se zde zejména otázky dostupných zdrojů a odborné literatury, využití pomůcek, možností dalšího vzdělávání, otázky informovanosti, zkušenosti, přístupu a obecného povědomí logopedů v intencích sledované problematiky.

Klíčová slova: symptomatické poruchy řeči, senzorické postižení, logopedie, psychosociální rozměr, komunikace

 

Empirická studie
Stáhnout

PELCÁK, S., HOFERKOVÁ, S., BĚLÍK, V. 2015. Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u adolescentů [Sense of Coherence and Adherence to Healthy Lifestyle Amongst Adolescents]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 98–108. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050298

Abstrakt: Smysl pro soudržnost a adherence ke zdravému životnímu stylu u adolescentů.Článek seznamuje se syndromem rizikového chování v adolescenci. WHO stanovila adolescenty jako samostatnou rizikovou populační skupinu, hovoří se o tzv. nové morbiditě mládeže, která je v současnosti hlavní příčinou mortality v tomto vývojovém období. Závažnost projevů rizikového chování je v rámci multikauzální etiopatogeneze také ovlivněna salutoprotektivními faktory životního stylu. Vysoké hodnoty smyslu pro soudržnost potvrzují pohyb jedince směrem k aktivnímu zdraví.

Klíčová slova: adolescence, krize identity, rizikové chování v dospívání, salutoprotektivní faktory životního stylu

 

Empirická studie
Stáhnout

ĎURICOVÁ, L., TROJANOVÁ, V. 2015. Self-koncept ve vzťahu k zvládaniu záťaže v adolescencii [Self-concept in Relation to Coping with Stress in Adolescence]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 109–122. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20150502109

Abstrakt: Self-koncept ve vzťahu k zvládaniu záťaže v adolescencii. Výskumným zámerom štúdie je prispieť k objasneniu možných súvislostí medzi sebapoňatím a zvládaním záťažových situácií v adolescencii (stredoškolská a vysokoškolská mládež, N = 101). Emocionálny aspekt sebapoňatia, resp. sebahodnotenie (RŠS), ale aj konatívny aspekt, resp. self-efficacy (GSES) sa ukazujú ako premenné, ktoré do určitej miery súvisia s voľbou konkrétnych stratégií zvládania záťaže (Tobinov inventár CSI). Výskumné výsledky naznačujú aj určité vývinové a genderové rozdiely v sledovaných premenných.

Klíčová slova: sebahodnotenie, vedomie vlastnej účinnosti (self-efficacy), copingové stratégie

 

Empirická studie
Stáhnout

VENDEL, Š. 2015. Vzťah osobnostných faktorov k školskému výkonu vysokoškolských študentov [Relationship Between Personality Traits and Academic Achievement Among College Students]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 123–133. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20150502123

Abstrakt: Vzťah osobnostných faktorov k školskému výkonu vysokoškolských študentov.Predkladaná štúdia skúma vzťah medzi osobnostnými faktormi a školským výkonom študentov vysokých škôl. Výskumnú vzorku tvorilo 100 vysokoškolských študentov vo veku od 22–25 rokov. Na meranie osobnostných faktorov bol použitý osobnostný inventár NEO-FFI. Školský výkon respondentov bol posudzovaný na základe priemerov známok za prvé tri roky štúdia. Na vyhodnotenie výskumných údajov bola použitá metóda viacnásobnej lineárnej regresie. Výskum poukázal na štatisticky významný negatívny vzťah extraverzie a pozitívny vzťah svedomitosti k školskému výkonu. Vo faktoroch neuroticizmus, otvorenosť voči skúsenostiam a prívetivosť sa štatisticky významný vzťah nepotvrdil.

Klíčová slova: školský výkon, osobnostné vlastnosti

 

Empirická studie
Stáhnout

FALTÝNKOVÁ, M., SMETANOVÁ, V. 2015. Motivovanost k výkonu učitelského povolání v souvislosti s osobnostními předpoklady studentů v kontextu teorie Johna L. Hollanda [Motivation for Becoming a Teacher in Relation to Personal Characteristics of Students in the Context of John L. Holland’s Theory]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 134–147. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20150502134

Abstrakt: Motivovanost k výkonu učitelského povolání v souvislosti s osobnostními předpoklady studentů v kontextu teorie Johna L. Hollanda. Předkládaná studie vychází z teorie Johna L. Hollanda, v níž rozlišil šest pracovních typů osobnosti. V návaznosti na tuto studii bylo jedním z cílů výzkumu zjistit, v jakém zastoupení se jednotlivé typy objevují mezi studenty učitelských oborů. Dále je výzkum zaměřen na zjištění, jaká je mezi studenty učitelských oborů motivovanost k výkonu učitelského povolání a jaký je vztah mezi motivovaností k výkonu učitelského povolání a skóry na škálách Dotazníku volby povolání a plánování profesní kariéry (DVP). Motivovanost byla zjišťována také ve vztahu k pohlaví a k různým oborům studia učitelství. Z výsledků je patrné, že nejvíce jsou k výkonu povolání učitele motivovaní studenti oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základních škol. Obecně jsou také více motivovány studentky než studenti. Z osobnostních typů se mezi studenty učitelství nejčastěji objevuje typ sociální (S) a nejméně typ zkoumající (I).

Klíčová slova: motivace, osobnostní předpoklady,volba povolání, studenti učitelství

 

Empirická studie
Stáhnout

GUNIŠOVÁ, D., DUCHOVIČOVÁ, J. 2015. Subjektívny pohľad žiaka na spȏsob štruktúrovania učiva učiteľom [Subjective Point of View of a Student on Ways of Subject Matter Structure Creation by the Teacher]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 148–171. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20150502148

Abstrakt: Subjektívny pohľad žiaka na spȏsob štruktúrovania učiva učiteľom. Autorky sa v príspevku zameriavajú na problematiku štruktúrovania učiva učiteľom ako významnej psychodidaktickej oblasti v edukačnom procese a ponímaním tejto štruktúry samotným žiakom. Cieľom učiteľa je nielen odovzdať poznatky žiakom, ale aj ukázať a naučiť možnostiam, ako učivo lepšie pochopiť a preniknúť do podstaty vyučovacej látky. Na základe štruktúry učiva učiteľom si žiak vytvára kognitívne rámce, ktoré sa stávajú východiskom pre jeho ďalšie učenie. Pozornosť venujeme vymedzeniu epistemológie štruktúry učiva, otázkam psychodidaktického prístupu k učeniu, štruktúrovaniu učiva a práci učiteľa s textom. Empirická časť príspevku zisťuje preferenciu učiteľovej štruktúry učiva a štatisticky spracováva subjektívne vnímanie miery pochopenia učebnej látky u žiaka pod vplyvom  konkrétnej štruktúry učiva realizovanej učiteľom.

Klíčová slova: psychodidaktika, lineárna štruktúra učiva, nelineárna štruktúra učiva, zmysluplné učenie, mentálne mapy

 

Empirická studie
Stáhnout

PECINA, P., SVOBODA, I. 2015. Aspekty učení v didaktice odborných předmětů a praktického vyučování v kontextu výukových metod [Aspects of Learning in Didactics of Technical Subjects and Practical Training in the Context of Teaching Methods]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 172–200. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20150502172

Abstrakt: Aspekty učení v didaktice odborných předmětů a praktického vyučování v kontextu výukových metod.Cílem předložené studie je seznámit odbornou veřejnost s otázkami využití psychologických poznatků v procesu výuky odborných předmětů a výuky praktického vyučování na středních odborných školách. V těchto procesech hraje klíčovou roli aplikace odpovídajících výukových metod. V úvodní části jsme vymezili řešený problém, zdůvodnili aktuálnost a vážnost dané problematiky, vymezili cíle studie, obsah studie a zaměřili se na aktuální stav řešení problému. V další části je pozornost věnována otázkám učení a osvojování poznatků v procesu výuky odborných předmětů s gradací do dimenze tvořivosti. Následuje část zaměřena na psychologické otázky výuky praktického vyučování se zaměřením na osvojování psychomotorických dovedností a uplatnění tvůrčích přístupů v procesu výuky. Prezentovány jsou i dílčí výzkumná zjištění v oblasti rozvoje technické tvořivosti žáků středních škol.

Klíčová slova: didaktika odborných předmětů, didaktika praktického vyučování, pedagogická psychologie, proces výuky, dimenze učení, kreativita, psychomotorické dovednosti, pedagogický výzkum

 

Empirická studie
Stáhnout

FORMANOVÁ, L., et al. 2015. Prvky kooperace a kompetice ve výuce z pohledu středoškolských učitelů [Elements of Cooperation and Competition in Teaching as Perceived by Secondary School Teachers]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 2, s. 201–220. ISSN 1804-526X.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20150502201

Abstrakt: Prvky kooperace a kompetice ve výuce z pohledu středoškolských učitelů. Předkládaný příspěvek se zabývá využíváním prvků kooperace a kompetice ve výuce na středních školách z pohledu středoškolských učitelů. V rámci výzkumné sondy je využito kvantitativní dotazníkové šetření. Předmětem výzkumu je zjistit, zda středoškolští učitelé používají prvky kooperace a kompetice v rámci jejich středoškolské výuky, popř. v jaké míře, dále pak jaké jsou z jejich pohledu hlavní přínosy a úskalí těchto metod. Výzkumný soubor tvoří 108 respondentů – středoškolských učitelů. Získaná data jsou vyhodnocována prostřednictvím popisné statistiky a následně interpretována. Z dosažených výsledků jsou pak v závěru příspěvku formulována doporučení pro pedagogickou praxi v oblasti sekundárního vzdělávání.

Klíčová slova: kooperace, kompetice, střední školy, učitelé

Empirická studie - studentská práce
Stáhnout