Obsah čísla 3/2015:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

 

Stáhnout

GRECMANOVÁ, H., DOPITA, M. 2015. Výzkum organizačního klimatu fakult připravujících učitele [Research on Organizational Climate of the Faculties Providing Teacher Training]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 8–29. ISSN 1804-526X.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201505038

Abstrakt: Výzkum organizačního klimatu fakult připravujících učitele. Příspěvek se zaměřuje na organizační klima vysokých škol a jejich fakult. Po teoretickém ukotvení organizačního klimatu, seznámení s realizovanými výzkumy v zahraničí a metodami výzkumu je představen vývoj vlastních nástrojů pro výzkum percepce organizačního klimatu fakult připravujících učitele akademickými pracovníky. Jedná se o koncepci tří verzí dotazníku a jednoho archu polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumné nástroje jsou charakterizovány, jsou zmíněna jejich specifika. Pro ilustraci jsou uvedeny deskripce a interpretace výsledků realizovaných výzkumných šetření na třech fakultách. Z povahy tématu nelze výsledky srovnávat. Získaná data v této fázi výzkumu neumožňují nastavit normy. Východiskem pro interpretaci je tedy popisná statistika. Proces celoživotního učení a vzdělávání je aplikován i v prostředí vysokých škol jako jeden z činitelů ovlivňujících organizační klima na pracovištích. U akademických pracovníků je celoživotní učení a vzdělávání implicitně předpokládáno.

Klíčová slova: organizační klima, vysoké školství, fakulty připravující učitele, akademičtí pracovníci, percepce, dotazník

 

Empirická studie
Stáhnout

SVITAČOVÁ, E., ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. 2015. Sociálne kompetencie a globálne zručnosti – profesijné kompetencie vysokoškolských učiteľov v inžinierskom vzdelávaní [Social Competencies and Global Skills—Professional Competences of University Teachers of Engineering Programmes]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 30–44. ISSN 1804-526X.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050330

Abstrakt: Sociálne kompetencie a globálne zručnosti – profesijné kompetencie vysokoškolských učiteľov v inžinierskom vzdelávaní. S internacionalizáciou vzdelávania súvisia zvýšené nároky na osobnosť  vysokoškolských učiteľov, ktorí by mali byť fundovanými odborníkmi, ale aj zrelými osobnosťami, zvládajúcimi  interakcie nielen v prostredí svojej fakulty či univerzity, ale aj i v širšom, novom globálnom prostredí. Keďže sa od nich očakáva komplexná príprava absolventov na prax v globalizovanom svete, okrem profesijných a pedagogických kompetencií musia disponovať aj sociálnymi  kompetenciami,  ktoré sa zaraďujú medzi kľúčové kompetencie. V tomto príspevku sa zaoberáme problematikou sociálnych kompetencií, ku ktorým zaraďujeme i špecifickú skupinu globálnych zručností. Problematiku kompetencií možno pokladať za výzvu pre celý vzdelávací systém, vrátane vzdelávania budúcich učiteľov,  ktorí sa v novom globálnom prostredí  postupne menia na globálnych učiteľov. Pre realizáciu ich vzdelávacích činností vo vysokoškolských inštitúciách v novom globálnom prostredí sú zvlášť dôležité interkultúrne a globálne kompetencie či globálne zručnosti. Nielenže im napomáhajú plniť výchovnovzdelávacie ciele, poskytovať komplexnú prípravu absolventov na prax v rôznych odboroch vedy a techniky so zreteľom na to, že ju budú realizovať v novom globálnom ekonomickom a spoločenskom prostredí. Zároveň im uľahčujú komunikáciu a spoluprácu s rôznymi subjektmi na školách,  univerzitách, ale i v širšom spoločenskom prostredí. V príspevku uvádzame prehľad definícií a názorov rôznych autorov na uvedenú problematiku. V súčasnosti sa pokladajú za súčasť „profesijnej výbavy“ globálneho učiteľa, ktorý dokáže porozumieť zmenám v globálnom prostredí, v pedagogickej činnosti  na ne flexibilne  reagovať. Nakoľko kompetencie sa spolu s vedomosťami a zručnosťami  pokladajú za cieľ a súčasne výsledky vzdelávania, sociálnym kompetenciám vysokoškolského učiteľa by v súčasnosti mala venovať zvýšenú pozornosť aj vysokoškolská pedagogika, ktorú pokladáme za dôležitý predpoklad kvalitnej pedagogickej práce vysokoškolského učiteľa. Pozornosť im aktuálne venujú   aj  viaceré vysokoškolské pracoviská na vysokých školách a univerzitách.

Klíčová slova: vysokoškolský učiteľ, sociálne kompetencie, kľúčové kompetencie, nové globálne prostredie, globálny učiteľ

 

Teoretická studie
Stáhnout

KACHLÍK, P. 2015. Analýza chování s rysy závislosti a primární prevence u prezenčních studentů Masarykovy univerzity [Analysis of Behavior With Features of Addiction and Primary Prevention for Full-time Students at Masaryk University]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 45–74. ISSN 1804-526X.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050345

Abstrakt: Analýza chování s rysy závislosti a primární prevence u prezenčních studentů Masarykovy univerzity. Cílem prezentovaných výzkumných studií byla deskripce a analýza potenciálně návykového chování vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity a možnosti jeho prevence. Jednalo se o tři anonymní dotazníkové studie, první mapovala ve vzorku 9 993 respondentů zkušenosti s návykovými látkami legálního a ilegálního typu, jejich názory a postoje. Ve druhé studii bylo osloveno 2 475 osob otázkami zaměřenými na potenciálně rizikové aktivity, zejména na tzv. virtuální drogy. Třetí výzkum ve vzorku 2 176 osob se týkal aktivit primární prevence na Mendelově univerzitě, jejich efektivity, atraktivity, zapojení studentů. Získaná data byla elektronicky zaznamenána a podrobena statistickému zpracování (deskriptivní statistika, chí-kvadráttest a jeho modifikace, Fisherův exaktní test). Z výsledků vyplynulo, že nejčastěji užívanými návykovými látkami ve vzorku byl alkohol, nikotin, kofein, kanabinoidy, v menší míře též halucinogeny, tlumivé léky bez předpisu a taneční drogy. Respondenti běžně pracují s počítačem, internetem a mobilním telefonem, většinou jednu hodinu denně. Pětina vzorku byla oslovena prevencí závislostí, téměř výlučně ve frontální výuce. V rámci primární prevence jsou využívány zejména monologicky vedené přednášky o problematice alkoholismu a tabakismu, chybí zpětná vazba, interaktivita, dostatek času, návaznost a systematičnost.

Klíčová slova: automat, dotazník, hra, internet, mobilní telefon, počítač, prevence, rizikové chování, student, studie, substance, virtuální drogy, výzkum, univerzita, závislost

 

Empirická studie
Stáhnout

ŠEĎOVÁ, K., ŠALAMOUNOVÁ, Z. 2015. Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem [Student Participation in Communication as a Product of Teacher—Student Interaction]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 75–94. ISSN 1804-526X.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050375

Abstrakt: Žákovská participace na komunikaci jako produkt interakcí mezi učitelem a žákem. Tato studie si klade za cíl prozkoumat, zda způsob interakce mezi učitelem a žákem ovlivňuje žákovskou participaci na výukové komunikaci. Je výzkumně doloženo, že se žáci do komunikace ve vyučování zapojují nerovnoměrně a že míra jejich zapojení silně koreluje s jejich školní úspěšností. V této studii založené na mikroanalýze videonahrávek výukové komunikace ukazujeme, že participační vzorce jsou sociálně konstruovány a jsou produktem interakcí mezi žáky a jejich učiteli. Analyzujeme případy dvou žáků s podobnou charakteristikou (slabší školní úspěšnost), z nichž jeden participuje velmi limitovaným způsobem a není s to zapojit se do diskuse o složitějších otázkách, zatímco druhý participuje velmi hojně a dokáže přicházet s novými myšlenkami a formulovat propracované argumenty. Na datech dokládáme, že rozdíl je způsoben různým chováním jejich učitelů, kteří se jednak liší v míře pomoci, kterou žákům poskytují, a jednak v tom, jaké labely jim v komunikaci připisují.

Klíčová slova: výuková komunikace, žákovská participace, školní úspěšnost, Pygmalion efekt

 

Empirická studie
Stáhnout

KOVAŘÍKOVÁ, M. 2015. Prevence ozbrojených útoků na školách jako součást didaktiky mimořádných situací [Prevention of Armed Attacks at Schools as a Part of Emergency Situations Didactics]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 95–112. ISSN 1804-526X.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2015050395

Abstrakt: Prevence ozbrojených útoků na školách jako součást didaktiky mimořádných situací. Uvedený článek pojednává o problematice bezpečnostního managementu a následné aplikaci ve školství. Článek se zaměřuje na problém ozbrojených útoků ve školách. Na základě vlastní výzkumné sondy provedené mezi učiteli, zaměřené na vnímání bezpečnostních rizik, jsou vybrány oblasti, na které by  měly reagovat složky Integrovaného záchranného systému. Dále byla zjišťována subjektivní znalost technických a organizačních opatření bezpečnostních plánů v organizaci a míra pozornosti, která je problematice věnována managementem školy. V textu jsou uvedeny i zahraniční modely řešení problematiky. Příspěvek přináší též nástin řešení problematiky v zemích Evropské unie, konkrétně ve Španělském království. Zmíněny jsou i zkušenosti s řešením bezpečnostní situace škol v zemích Latinské Ameriky. V závěru je uveden souhrn opatření pro zlepšení bezpečnosti na školách.

Klíčová slova: bezpečnostní management, ozbrojené útoky na školách, bezpečnostní plány, krizové plány, didaktika mimořádných situací

 

Empirická studie
Stáhnout

ĎURIŠOVÁ, L. 2015. Volba dalšího vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách očima žáků [Choice of Further Education and Career Counselling at Primary Schools as Viewed by Pupils]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 113–139. ISSN 1804-526X.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20150503113

Abstrakt: Volba dalšího vzdělávání a kariérové poradenství v základních školách očima žáků. Cílem této empirické studie je poskytnout komplexní pohled žáků na problematiku volby dalšího vzdělávání a kariérového poradenství v základních školách okresu Zlín. Pozornost je věnována poskytovaným službám v oblasti kariérového poradenství, činitelům ovlivňujícím volbu další vzdělávací dráhy, osobám, od kterých žáci při rozhodování nejčastěji akceptují rady a pomoc, informačním zdrojům, jichž je k podpoře profesní orientace a volby dalšího vzdělávání nejvíce využíváno, době, kdy kariéroví poradci začínají se žáky i s jejich rodiči pracovat, míře pomoci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce při utváření představ žáků o dalším vzdělávání a budoucí profesi, postojům žáků k vlivu školy na rodiče a představám žáků, jak by mělo kariérové poradenství v základních školách vypadat. V šetření byla kombinována kvantitativní i kvalitativní data ve smyslu metodologicky smíšeného designu se sekvenčním charakterem. Sběr dat byl realizován ve třech etapách prostřednictvím obsahové analýzy textu (N = 71), tištěného nestandardizovaného dotazníku (N = 192) a polostrukturované ohniskové skupiny (N = 6). Z kvantitativní i kvalitativní analýzy vyplynulo, že žáci v rozhodovacím procesu přisuzují přibližně stejný význam jak rodině, tak pedagogickým pracovníkům. Kvantitativní analýza mimo jiné potvrdila, že pedagogové jsou spolu s rodiči rozhodujícím činitelem v poskytování rad a pomoci, ale také že kariérové vzdělávání, a zejména poskytování individuálního poradenství žákům i rodičům není na dostačující úrovni. Kvalitativní analýza odhalila postoj žáků k otázce, zda škola může či nemůže ovlivnit vize rodičů o dalším studiu svých potomků, a představy žáků, jak by mělo kariérové poradenství v základních školách vypadat.

Klíčová slova: základní škola, žák, kariérový poradce, vzdělávací oblast Člověk a svět práce, kariérové poradenství, profesní orientace, volba další vzdělávací dráhy a budoucího povolání

 

Empirická studie
Stáhnout

BRÜCKNEROVÁ, K., NOVOTNÝ, P. 2015. Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli [Typology of Intergenerational Learning amongst the Teachers]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 140–162. ISSN 1804-526X.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20150503140

Abstrakt: Typologie mezigeneračního učení mezi učiteli. Článek nejprve diskutuje možné přístupy k tvorbě typologie mezigeneračního učení a poté představuje konkrétní typologii mezigeneračního učení vycházející z kvalitativního výzkumu mezi učiteli základních a středních škol. Data z 22 rozhovorů byla analyzována na třech úrovních a vznikající typologie byla průběžně ověřována zpětným ukotvováním v datech.

Představovaná typologie definuje čtyři typy mezigeneračního učení: přijímající, přetvářející, hledající a inspirující se mezigenerační učení. Tyto typy jsou vyděleny na základě specifik v úrovni obsahů a interakcí, které mezi příslušníky rozdílných generací v rámci učení probíhají. V závěru jsou diskutovány možné přínosy pohledu na mezigenerační učení prostřednictvím představené typologie.

Klíčová slova: mezigenerační učení mezi učiteli, učení na pracovišti, profesní rozvoj učitelů, typologie

 

Empirická studie
Stáhnout

SEJČOVÁ, Ľ. 2015. Možnosti využitia arteterapie u dospelých a seniorov [Possibilities of Use of Art Therapy with Adults and Elderly People]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 5, č. 3, s. 163–181. ISSN 1804-526X.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20150503163

Abstrakt: Možnosti využitia arteterapie u dospelých a seniorov. V príspevku autorka charakterizuje arteterapiu ako tvorivú činnosť, zdôrazňuje jej liečivý a preventívny potenciál a poukazuje na možnosť pôsobenia na dospelých a seniorov prostredníctvom využitia arteterapie. Bolo by vhodné realizovať arteterapeutické námety a cvičenia v sociálnych zariadeniach alebo i prostredníctvom voľnočasových ponúk a využiť ich terapeutický a preventívny potenciál. Tým, že by sa obsahovo prispôsobili potrebám vybraných vekových skupín klientov, pomáhali by im riešiť ich aktuálne problémy (v rodine, zamestnaní, zmysel života, problémy starnutia a pod.). Spôsob realizácie arteterapeutických techník je pestrý v závislosti od potrieb jednotlivých klientov, či ide o aktivity a námety určené intaktným klientom, alebo určené klientom s handicapom (psychickým, fyzickým, sociálnym). Každá z týchto kategórií klientov má svoje špecifické potreby a špecifické budú aj ciele arteterapie. V príspevku sú preto charakterizované špecifické ciele arteterapie s jednotlivými typmi klientov a uvedené aj niektoré vhodné arteterapeutické námety a techniky práce s dospelými a seniormi. Zároveň autorka v príspevku krátko charakterizuje Rozvíjajúci arteterapeutický program pre adolescentov/Rozvoj osobnosti, ktorý realizuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so študentmi vo veku 23–26 rokov. 

Klíčová slova: arteterapia, tvorivosť, preventívna výchova, arteterapia s dospelými klientmi a s rodinou, arteterapia so seniormi, rozvíjajúci arteterapeutický program

 

Teoretická studie
Stáhnout

Recenze / Book Reviews

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T. Úvod do vysokoškolskej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2014 (E. Petlák)
KNAPÍK, J. Adaptácia a socializácia gréckokatolíckych bohoslovcov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014 (M. Kosturková)

 

Stáhnout

Zprávy / Reports

Stáhnout