Obsah čísla 1/2016:

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

Stáhnout

 

MÁROVÁ, I., SLEPIČKOVÁ, L. 2016. „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání  [„I Like to Solve Problems like an Adult“—Global Storylines As a Way of Global Education]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 1, s. 9–25.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201606019

Abstrakt: „Líbí se mi řešit věci jako dospělý“ – Global Storylines jako forma globálního vzdělávání. Rozšířenými a často používanými metodami podporujícími aktivitu a participaci žáků ve vzdělávání jsou metody dramatické výchovy, například v podobě hraní rolí či strukturovaného dramatu. Méně známou metodou kombinující prvky dramatické výchovy s globálními a společenskými tématy je skotská metoda Global Storylines. V rámci tříletého partnerského projektu s názvem Rozšiřování participativní výuky globálních témat na 1. stupni základních škol metodou Global Storylines coby spolupráce mezi Centrem globálního vzdělávání NaZemi a Institutem pro výzkum inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s podporou ministerstva zahraničních věcí byly sledovány tři stěžejní výzkumné oblasti: efekt metody Global Storylines na míru participace dětí ve vzdělávání; podpůrná role Global Storylines při výuce globálních témat a inkluzivní potenciál metody Global Storylines. Výzkumný soubor sestával v prvním cyklu projektu ze e šesti pedagogů ze dvou základních a z jedné mateřské školy, ve druhém cyklu   ze šestnácti pedagogů ze sedmi základních škol a z jedné mateřské školy. Pro naplnění výzkumného záměru byly využity následující kvalitativní výzkumné metody: opakované přímé pozorování práce ve třídách (tři až čtyři pozorování v každé třídě), individuální a skupinové rozhovory s učiteli a žáky, analýza psaných učitelských reflexí jednotlivých epizod příběhu a analýza dalších výstupů v podobě žákovských prací a děl či fotografií pořízených učiteli. Výzkumné šetření prokázalo vysoký motivační vliv metody Global Storylines na úroveň aktivity žáků a jejich participace ve školním vzdělávání. Budování fiktivní komunity, které je základem práce s příběhem, pozitivně přispělo k rozvoji imaginace žáků, posílení spolupráce, sebevědomí a mezilidských vztahů. Patrné je tak propojení úrovně participace s inkluzivním potenciálem metody. Vytvoření nové identity umožnilo žákům i učitelům vystoupit ze stávajících sociálních rolí a získat zcela nový pohled jeden na druhého. Žáci ocenili privilegia spojená s dospělostí, zejména rozhodovací pravomoc a respekt, zatímco učitelé uvítali možnost opustit roli autority a stát se součástí učící se komunity spolu se žáky.

Klíčová slova: Global Storylines, dramatická výchova, participativní výuka, české základní školy, globální rozvojové vzdělávání, inkluzivní vzdělávání

 

 

Empirická studie
Stáhnout

ČEPELOVÁ, S. 2016. Kvalita života a hodnotová orientácia [Quality of Life and Value Orientation]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 1, s. 26–55.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060126

Abstrakt: Kvalita života a hodnotová orientácia. Výskum obsahuje analýzu dát, ktoré sme získali prostredníctvom dotazníka WHOQOL-BREF 1996 o kvalite života a dotazníka na zisťovanie hodnotových orientácií, postojov k hodnotám a motivácie výkonov HO-PO-MO. Zo získaných údajov môžeme celkovo k štatistickej analýze vnímanej kvality života skúmaných respondentov povedať, že sa signifikantne nepotvrdili žiadne rozdiely medzi aritmetickými priemermi jednotlivých skupín a oblastí. Ani jeden z faktorov hodnotových orientácií nekoreluje významne negatívne s faktormi kvality života. Naopak, pozitívne korelácie sa ukázali v hodnotení fyzickej kvality života, psychickej kvality života, či vnímaním sociálnej kvality života. Celkove skóre kvality života pozitívne koreluje so vzdelávacou a ekonomickou hodnotovou orientáciou. Za významné považujeme zistenia o tom, že respondenti, ktorí subjektívne prežívajú vysokú kvalitu života, sa hodnotovo orientujú najmä na vzdelávaciu a ekonomickú oblasť. Pretože však korelačné výpočty neurčujú smer vzťahu, je možné aj opačné tvrdenie, a to, že respondenti, ktorí sa hodnotovo orientujú na vzdelávanie, poznávanie a ekonomické vzťahy, majú vyššiu kvalitu života.

Klíčová slova: hodnoty, hodnotové orientácie, kvalita života, prístupy ku kvalite života,  osobnosť človeka

 

Empirická studie
Stáhnout

SOCHOR, P. 2016. Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením [Art Creation as an Instrument in Education of Individuals with Disabilities]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 1, s. 56–69.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060156

Abstrakt: Výtvarná tvorba jako nástroj vzdělávání u osob s postižením. Teoretická studie se zabývá přístupy k výtvarnému vzdělávání osob s postižením. Oblasti umění a vzdělávání jako klíčové složky kultury mají významný vliv na kvalitu života lidí se speciálními potřebami v naší společnosti. Obě oblasti mohou v současnosti sloužit k prosazování myšlenek celoživotního inkluzivního vzdělávání. Intervence v oblasti vzdělávání je ovlivněna modely pojetí postižení, reflektujícími odlišné přístupy. Arteterapeutický přístup a přístup prezentující dopad postižení na podkladě sociální reality je konfrontován s prezentací identity umělce s postižením i jeho diverzity. Specifické prostředí uměleckých vzdělávacích center a ateliérů nabízí jednu z možností kultivace osobnosti lidí s postižením. Za  příklad formy socializace lze považovat etablování autora s postižením v uměleckém stylu art brut a outsider art v mainstreamové společnosti.

Klíčová slova: art brut, outsider art, výtvarná tvorba, model postižení, disability studies, arteterapie, inkluze, umělecká a vzdělávací centra

 

Teoretická studie
  Stáhnout

HORÁKOVÁ, N., KAJFOSZ, J. 2016. Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska – případová studie [Care of Elderly Germans Suffering from Dementia and other Diseases in Private Social Welfare Institutions in Poland—A Case Study]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 1, s. 70–85.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060170

Abstrakt: Péče o německé seniory trpící demencí a jinými nemocemi v soukromých sociálních zařízeních na území Polska – případová studie. Evropská společnost stárne a zatím nikdo přesně neví, jak s tímto problémem zacházet. Existují různé modely od rodinné péče, speciálního bydlení pro staré lidi až po profesionální ústavní péči, která však má tu nevýhodu, že je velice nákladná. V Německu se objevil v posledních letech nový trend, a sice posílat staré lidi, zejména ty, kteří trpí demencí a potřebují intenzivní péči, do zahraničí, kde jsou pečovatelské služby na vysoké úrovni a zároveň mnohem levnější než v samotném Německu. Cílem našeho příspěvku je na příkladu soukromého pečovatelského ústavu, který se nachází v Polsku v Horním Slezsku a je specializovaný na německou klientelu, rozebrat sociální praktiky související s umísťováním seniorů do takových zařízení a také způsoby konstruování významů zajišťujících těmto praktikám srozumitelnost v rámci různých zúčastněných skupin. Použili jsme metodu kvalitativního terénního výzkumu, zahrnující diskurzivní a narativní analýzy různých materiálů (rozhovorů, propagačních textů, internetových stránek), což nám mezi jinými umožnilo rekonstruovat mediální obraz zkoumané rezidence pro seniory a zasadit ho do širšího kontextu.

Klíčová slova: migrace, ústavní péče, terénní výzkum, diskurzivní, analýza, narativní analýza

 

Empirická studie
Stáhnout

ZORMANOVÁ, L. 2016. Ženy slaďující vědeckou profesi a soukromý život [On Being a Scientist, Private Lives and their Harmonization]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 1, s. 86–103.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060186

Abstrakt: Ženy slaďující vědeckou profesi a soukromý život. Ženy ve vysokých akademických pozicích představují elitní skupinu žen, jejíž zkušenost nebyla v českém sociologickém prostředí dosud samostatně zmapována. Univerzitní prostředí spolu s oblastí vědy jsou historicky „mužsky“ konotované oblasti, kam ženy pronikaly velmi obtížně. I přes formální otevření tohoto akademického vzdělávacího a profesního prostředí ženám se ještě v dnešní době setkáváme s vysokou vertikální segregací na úrovni akademických hodností. Provedené rozhovory proto měly ukázat, jak dané ženy reflektují svou zkušenost s působením v univerzitním prostředí s ohledem na slaďování rodinných a pracovních povinností. Bylo zjištěno, že všechny respondentky si vytvořily velmi silné pouto ke své profesi, které jim pomáhá překonávat překážky v jejich profesním růstu, zapříčiněné problémy při slaďování rodinných a pracovních povinností. Jejich náhled na postavení své a ostatních žen je spíše optimistický, s omezenou genderovou citlivostí.

Klíčová slova: genderové stereotypy, nerovnost mužů a žen, diskriminace, vědecká kariéra, sladění rodinného a pracovního života

 

Empirická studie
Stáhnout

TOMÁNEK, P. 2016. Heteronormalita vo vzťahu k socializácii a adopcii detí homosexuálnymi rodičmi [Heteronormality in Relation to Socialization and Adoption of Children by Homosexual Parents]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 1, s. 104–130.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20160601104

Abstrakt: Heteronormalita vo vzťahu k socializácii a adopcii detí homosexuálnymi rodičmi. Predkladaná štúdia zisťuje názory a postoje heterosexuálov na právo homosexuálnych párov na manželstvo a rodičovstvo. Príspevok reflektuje  dobro detí, ktoré sú vychovávané homosexuálnymi rodičmi. Štúdia demonštruje aj stručnú empirickú sondu do skúmanej problematiky. Výskumnú vzorku tvorilo 342 participantov, ktorí sa identifikovali ako heterosexuáli. Väčšina respondentov uviedla, že podporuje právo homosexuálnych párov na manželstvo, avšak, priznanie práva na adopciu detí homosexuálnym párom sa stretlo skôr s odmietavým stanoviskom. Odmietavé stanovisko k rovným rodičovským právam pre homosexuálne páry vychádzalo predovšetkým z obáv o dobro detí vyrastajúcich a vychovávaných homosexuálnymi rodičmi.

Klíčová slova: manželstvo, partnerstvo, homosexualita, adopcia, rodičovstvo 

 

Empirická studie
  Stáhnout

Recenze

PRUSÁKOVÁ, V., SCHUBERT, M., BONTOVÁ, A. Kurikulárne trendy vo vzdelávaní dospelých. Banská Bystrica: Belanium, 2014 (J. Mužík)
CARTER, CH. R. Dítě s ADHD a ADD doma i ve škole: praktický rádce pro rodiče i učitele. Praha: Portál, 2014 (D. Janderková)
HOLÁ, L., WESTPHALOVÁ, L., KOVÁČOVÁ, A., SPÁČIL, O. Rodinná mediace v České republice. Praha: Leges, 2014 (P. Maľa)
BISCHOF, N. Psychologie: Ein Grundkurs für Anspruchsvolle. 3. vyd. Stuttgart: Kohlhammer, 2014 (M. Nakonečný)

 

Stáhnout

Zprávy

 

Stáhnout