Obsah čísla 3/2016:

 

Podněty k profesionalizaci služeb kariérového poradenství
(editoři: Lenka Hloušková a Petr Hlaďo)

monotematické číslo

 

Stáhnout celé číslo

 

 

 

Editorial

 

Stáhnout

HLOUŠKOVÁ, L., VESELÁ, J. 2016. K evaluaci kurzů kariérového vzdělávání [On Evaluation of Career Education Courses]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 3, s. 7–31.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201606037 

Abstrakt: K evaluaci kurzů kariérového vzdělávání. Služby kariérového poradenství nejsou v českém prostředí častým předmětem empirického výzkumu a obdobně tomu je i v případě kurzů kariérového vzdělávání. Cílem této empirické studie je podat empirické důkazy, na kterých by bylo možné vystavět evaluaci kurzů kariérového vzdělávání, nabízených vysokoškolskými poradenskými centry. Empirické důkazy, na nichž zakládáme návrh evaluačního postupu, představují výsledky kvalitativního výzkumného šetření na téma uspokojování učebních a vzdělávacích potřeb klientů vysokoškolských poradenských center prostřednictvím kurzů kariérového vzdělávání. Empirické šetření proběhlo podle designu zakotvené teorie, ale pro účely tohoto textu pracujeme pouze s výpověďmi od 32 studentů tří veřejných brněnských vysokých škol, kteří se v průběhu svého studia zúčastnili alespoň jednoho kurzu kariérového vzdělávání. Nejdříve jsou v textu popsány potřeby a situace, které studenty dovedly k rozhodnutí zúčastnit se kurzů kariérového vzdělávání. Dále jsou charakterizovány způsoby uspokojování učebních a vzdělávacích potřeb a pozornosti neunikají ani faktory, které uspokojování potřeb ovlivňují. Následně, s odkazem na existující přístupy k evaluaci služeb kariérového poradenství a zjištěné vazby mezi výstupy a dopady kurzů, je představen návrh struktury evaluace kurzů kariérového vzdělávání, který kombinuje evaluaci zaměřenou na proces a evaluaci zaměřenou na výstupy procesů kariérového vzdělávání. Navrhovaná struktura evaluačního procesu se tak může stát inspirací, jak přistoupit k evaluaci kurzů kariérového vzdělávání, ale také k inovaci těchto kurzů.

Klíčová slova: kariérové vzdělávání, učební potřeba, vzdělávací potřeba, evaluace poradenských služeb, vysokoškolské poradenství

 

Empirická studie
Stáhnout

KVITKOVIČOVÁ, L., MÁCHOVÁ, J. 2016. Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti [Career Decision-making of Czech Students in the Period of Emerging Adulthood]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 3, s. 32–52.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060332 

Abstrakt: Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti. Studie přibližuje problematiku kariérního vývoje českých vynořujících se dospělých a upozorňuje v této souvislosti na výzkumné opomíjení studentů středních odborných škol. Věnuje se také analýze faktorů vyplývajících z typu studia, které mohou přispět k facilitaci procesu kariérního rozhodování. Výzkumným cílem práce bylo zjistit, jakou roli hraje v procesu kariérního rozhodování českých vynořujících se dospělých typ studia a pracovní zkušenost. Celkem 194 vysokoškolákům a 116 studentům středních odborných škol ve věku od 18 do 21 let byly administrovány dotazníky profesní identity a dotazníky zjišťující vědomí vlastní účinnosti v kariérním rozhodování. Lineární regrese ukázala, že pracovní zkušenost studentů má vliv na sílu jejich profesní identity a že kariérní relevance této pracovní zkušenosti je ve vztahu se stupněm vědomí vlastní účinnosti v kariérním rozhodování. Typ studia se neukázal jako významný faktor. Výsledky studie vyzdvihují roli pracovní zkušenosti v procesu kariérního rozhodování. Zařazením specifické výzkumné skupiny – středoškolských studentů s odborným zaměřením – navíc obohacují poznatky o vývoji kariérní identity v období vynořující se dospělosti v České republice. V závěru jsou diskutovány implikace do praxe, ale také limity práce a návrhy pro další výzkum.

Klíčová slova: kariérní rozhodování, vynořující se dospělost, studenti středních odborných škol, vysokoškolští studenti, pracovní zkušenost, kariérně relevantní pracovní zkušenost, oborové praxe

 

Empirická studie
  Stáhnout

VITOŠKOVÁ, V., PAVELKOVÁ, I. 2016. Vztah žáků a studentů k budoucnosti [The Relationship of the Students to the Future]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 3, s. 53–80.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060353 

Abstrakt: Vztah žáků a studentů k budoucnosti. Předložený text se zabývá vzájemným vztahem žáků a studentů k budoucnosti, souvislostmi mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací a v práci je též naznačena úzká souvislost dané problematiky s volními vlastnostmi člověka. Příspěvek se zaměřuje na prezentaci výzkumu vztahování se žáků a studentů k budoucnosti, realizovaného v letech 2011-2014 (obhájeno v roce 2014 v rámci disertační práce). Na teoretické úrovni se věnujeme vědeckým východiskům časové dimenze v lidském životě, vztahu mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací a souvislostí těchto koncepcí s teoretickým uchopením problematiky vůle. Hlavní důraz je kladen na kognitivně-motivační a osobnostně-motivační koncepce časové perspektivy (práce Gjesmeho, Nuttina, Lense, Zimbarda, z českých autorů zejména koncepce perspektivní orientace Pavelkové) a na klasické práce o výkonové motivaci Atkinsona, Raynora a Heckhausena. V rámci analýzy uvedených teoretických koncepcí jsme se zaměřily zejména na hledání překryvů, úzkých vazeb a návazností v popisovaných systémech. V oblasti zkoumání vůle nás inspirovalo pojetí sebekontrolních a seberegulačních volních vlastností Kuhla a Fuhrmanna. Hlavním cílem příspěvku je představit strukturovaný výzkum časové perspektivy, výkonové motivace a vůle u žáků základních a studentů středních škol. Ve výzkumu jsme pracovaly s daty od více než čtyř set žáků a studentů ze základních a středních škol v Čechách. K základním cílům patří získat základní popis vztahu žáků a studentů k budoucnosti přes jednotlivé zkoumané oblasti, dále empiricky prověřit vztah mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací žáků a studentů a také blíže porovnat různá uchopení časové perspektivy (koncept perspektivní orientace Pavelkové a Zimbardovu teorii časové perspektivy). Nakonec prostřednictvím vytvořených kazuistik studentů prezentujeme interindividuálně odlišnou autenticitu studentského vztahování se k budoucnosti. Ve výzkumu, který byl realizován na třech úrovních, jsme využily výhod kombinace kvantitativního a kvalitativního zkoumání. V závěru příspěvku naznačujeme, jak by mohlo být vhodné s výslednými zjištěními pracovat v rámci kariérového poradenství na školách a jaké oblasti kariérového poradenství považujeme za podstatné pro zlepšení autoregulačních schopností studentů.

Klíčová slova: časová perspektiva, výkonová motivace, volní vlastnosti osobnosti, vztah žáků a studentů k budoucnosti

 

Empirická studie
  Stáhnout

HAŠKOVÁ, K., VACULÍK, M. 2016. Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v kariérovém poradenství v České republice [Career Competences and Possibilities of Their Use in Career Counselling in the Czech Republic]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 3, s. 81–101.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2016060381 

Abstrakt: Kariérní kompetence a možnosti jejich využití v kariérovém poradenství v České republice. V současném světě práce je kladen čím dál tím větší důraz na individuální řízení kariéry, kariérní selfmanagement jedinců. Tento text představuje existující modely kariérních kompetencí či dovedností pro řízení vlastní kariéry (career management skills) a s využitím tematické analýzy identifikuje osm kariérních kompetencí, které se opakovaně objevují v několika z těchto modelů: sebepoznání a pozitivní sebepojetí, pozitivní interakce s ostatními a networking, reagování na změny a růst v průběhu života, zapojení a pozitivní přístup k celoživotnímu učení, efektivní zpracovávání kariérních informací, kariérní rozhodování, zapojení do řízení vlastní kariéry a porozumění roli jednotlivce ve společnosti a širším souvislostem. V textu uvádíme výhody využití kariérních kompetencí pro profesionalizaci kariérového poradenství v České republice.

Klíčová slova: kariérní kompetence, career management skills, kariérové poradenství

 

Teoretická studie
Stáhnout

HLAĎO, P. 2016. Psychosociální konstrukt kariérové adaptability z pohledu teorie a empirické evidence – přehledová studie [Psychosocial Construct of Career Adaptability from the Point of View of Theory and Empirical Evidence - Overview]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 6, č. 3, s. 102–125.
DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele20160603102 

Abstrakt: Psychosociální konstrukt kariérové adaptability z pohledu teorie a empirické evidence – přehledová studie. Přehledová studie se zaměřuje na multidimenzionální psychosociální konstrukt kariérové adaptability, kterému je v současné době věnována zvýšená pozornost. Kariérová adaptabilita naznačuje možnosti jedince pro zvládání současných či očekávaných úkolů, změn a traumat v profesních rolích. Ve studii je popsán vznik konstruktu kariérové adaptability, jeho vymezení a dimenze – zájem, kontrola, zvídavost a sebedůvěra. Dále jsou představeny nástroje pro měření kariérové adaptability a vybrané empirické poznatky o kariérové adaptabilitě. Pozornost je mj. zaměřena na vztah kariérové adaptability a demografických proměnných, osobnostních rysů, sebepojetí, sebehodnocení, důvěry ve vlastní schopnosti, profesní identity, časového zaměření, akademické úspěšnosti, kariérového poslání, kariérové spokojenosti aj. Prezentované teoretické a empirické poznatky jsou významné pro kariérové poradce a učitele kariérové výchovy, kteří mohou na základě znalosti kariérové adaptability navrhnout intervence reflektující specifické potřeby jednotlivých klientů a žáků.

Klíčová slova: kariérová adaptabilita, zájem, kontrola, zvídavost, sebedůvěra, kariérová zralost, teorie konstruování kariéry

 

Teoretická studie
  Stáhnout

Diskuse

 

Stáhnout

Zprávy

 

Stáhnout