Obsah čísla 1/2018:

 

Stáhnout celé číslo

 
   

Editorial

Stáhnout

 

VÁŇOVÁ, M. 2018. Příprava učitelů ve Francii, nástin jejího vývoje a nejnovější reforma. [Teacher Training in France, Outline of its Development and the Latest Reform]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 1, s. 7-24.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele201808017

Abstrakt: Studie pojednává o učitelské přípravě ve Francii, podává nástin jejího vývoje a zaměřuje se zejména na nejnovější reformu z roku 2013, která vedla ke vzniku Vysokých škol pro odbornou přípravu a vzdělávání učitelů (Ecoles supérieures du professorat et de l’éducation – ESPE). Tyto školy připravují studenty ve dvouletém studiu po získání prvního univerzitního diplomu k učitelským konkurzům a k odbornému magisterskému diplomu. Jsou založené na rovnováze mezi teoretickou výukou a stážemi ve školách a jiných institucích a poskytují společný základ přípravy pro všechny pracovníky v oblasti vzdělávání, čímž jim dávají i základ společné kultury.

Klíčová slova: Francie, učitelská příprava, historický vývoj, reforma, Univerzitní institut pro přípravu učitelů – IUFM, Vysoká škola pro odbornou přípravu a vzdělávání učitelů – ESPE, profesní příprava, počáteční vzdělávání, magisterský stupeň, další vzdělávání, celoživotní vzdělávání

 

 

Teoretická studie
Stáhnout

 

BLAŠTÍKOVÁ, L. 2018. Významné oblasti pozitivního klimatu školy v kontextu vybraných modelů. [Important Areas of Positive School Climate in the Context of Selected Models]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 1, s. 25–41

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2018080125

Abstrakt: Předkládaná teoretická studie se věnuje problematice klimatu školy. Konkrétně se zaměřuje na jev pozitivního klimatu školy a jeho konkrétních oblastí. Cílem příspěvku je popsat významné oblasti pozitivního klimatu školy na základě analýzy vybraných modelů pozitivního klimatu (National School Climate Center, 2017; Rudasill et al., 2017; Thapa, Cohen, & Guffey et al., 2013; Grecmanová, 2008, atd.). V textu jsou uvedeny a popsány základní pojmy, mezi něž patří „klima třídy“, „klima výuky“ nebo „klima učitelského sboru“. Především je vymezeno „klima školy“ a uveden stručný popis činitelů, kteří na jeho vytváření participují. Následně text pojednává o terminologii pozitivního klimatu, jelikož v této oblasti vládne nejednotnost. Významnou část příspěvku tvoří konkrétní modely pozitivního klimatu školy, kde jsou na základě různých výzkumných šetření definovány oblasti, které jsou pro pozitivní klima stěžejní. V závěru příspěvku jsou popsány tři významné oblasti pozitivního klimatu, které se ve vybraných modelech často opakují, tudíž je možné považovat je za důležité.

Klíčová slova: klima školy, pozitivní klima školy, oblasti pozitivního klimatu, modely klimatu školy

 

 

Teoretická studie
Stáhnout

PAVLÍČKOVÁ, J. 2018. Teoretické úvahy o profesní zdatnosti pomáhajících pracovníků působících v sociálně-pedagogické oblasti. [Theoretical Reflection On The Professional Self-Efficacy of Helping Workers In the Social-Pedagogical Area]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 1, s. 42–60.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2018080142

Abstrakt: Příspěvek se zabývá tematikou profesní zdatnosti v oblasti pregraduálního a dalšího sociálního vzdělávání. Nastíníme teoretické pozadí problematiky týkající se konceptu vnímané zdatnosti a představíme vybrané výzkumy související s kontextem self-efficacy a výběrem profese. Výzkumy self-efficacy probíhají více než tři dekády. Jsou dohledatelné v databázích ERIC, PsycINFO nebo Web of Science a ukazují, že zeměmi s nejhojnějším zastoupením výzkumů s touto problematikou jsou například USA, Německo, Norsko apod. V České republice se doposud nevěnovala velká pozornost tématu profesní self-efficacy v pomáhajících profesích. Toto pole působení je široké, proto cílem je zaměřit zájem na specifickou semiprofesní skupinu pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v sociálně-pedagogické činnosti. Výběr skupiny je ovlivněn nastavením změn v systému péče o ohrožené děti se zájmem o eliminaci sociálního znevýhodnění celé rodiny.

Klíčová slova: self-efficacy, sociokognitivní teorie, výzkumné nástroje, sociálně aktivizační práce s rodinou

 

Teoretická studie
Stáhnout

ZÁHOREC, J. 2018. Tvorba karikúl prípravy učiteľov v zameraní na didakticko-technologické kompetencie: výsledky pilotného výskumu. [Design of Teacher Training Curricula in the Area of Didactic Technological Competences: Results of the Pilot Research]. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání, roč. 8, č. 1, s. 61–85.

DOI: http://dx.doi.org/10.11118/lifele2018080161

Abstrakt: V príspevku sú prezentované teoretické a metodologické východiská výskumného šetrenia zameraného na skvalitnenie profesijnej prípravy budúcich učiteľov v oblasti didakticko-technologických kompetencií. Hlavným cieľom pripravovaného výskumu je modernizovať a optimalizovať príslušné časti študijných programov budúcich učiteľov na slovenských vysokých školách, t. j. optimalizovať zaradenie príslušných disciplín do študijných programov, pokiaľ ide o ich obsah, ako aj časový rozsah. V nadväznosti na tento cieľ sme v prvej fáze výskumného šetrenia pripravili dotazníkový prieskum súčasného stavu a perspektívy kontinuálneho profesionálneho rozvoja učiteľov základných a stredných škôl regionálneho školstva Slovenskej republiky prispievajúci k ich zdokonaľovaniu a rozvoju didaktických technologických kompetencií. Autor sumarizuje hlavné výsledky pilotného testovania vytvoreného dotazníka s ohľadom na jeho reliabilitu. Na základe spracovania údajov získaných z pilotného výskumu bola realizovaná analýza spoľahlivosti/položiek a stanovená spoľahlivosť dotazníka, a to použitím Cronbachovho koeficientu alfa. Získané výsledky ukazujú vysokú vnútornú konzistenciu vytvoreného meracieho nástroja a zaručujú dôveryhodný zber údajov pre širší výskum, ktorý bude nasledovať.

Kľúčové slová: vzdelávanie učiteľov, profesijný profil učiteľa, didakticko-technologické kompetencie, tvorba kurikúl, inovácia vzdelávania

 

Empirická studie
Stáhnout

Recenze

Stáhnout