Technické požadavky ke zpracování rukopisu

 

Text se redakci odevzdává v editovatelném formátu *.doc, *.docx nebo *.rtf. Pro psaní příspěvků využijte, prosím, následující šablony:

 

 Empirické a teoretické studie procházející recenzním řízením musí mít následující strukturu:  

 1. Název článku v českém jazyce
 2. Autor/autoři
 3. Abstrakt v českém/slovenském jazyce
 4. Klíčová slova v českém/slovenském jazyce
 5. Název článku v anglickém jazyce 
 6. Abstrakt v anglickém jazyce 
 7. Klíčová slova v anglickém jazyce 
 8. Úvod
 9. Vlastní obsah článku (u empirických studií vč. podrobného pospisu cílů výzkumu, metodologie a způsobu vyhodnocování dat)
 10. Diskuze
 11. Závěr
 12. Literatura
 13. Kontakt na autora/y

 

Abstrakt by měl mít rozšířenou podobu. Abstrakt musí výstižně vymezit řešenou problematiku a cíle práce, popsat použitou metogologii vč. charakteristiky a velikosti výzkumného vzorku, použitých technik sběru a analýzy dat. Abstrakt dále obsahuje nejdůležitější výsledky a konkrétní závěry vyplývající z vlastní vědecké práce. Abstrakty, které nebudou respektovat uvedená kritéria, budou vráceny k dopracování.

Obrázky použité v rukopisu musí být v dostatečné tiskové kvalitě. Autor zašle obrázky samostatně, ne pouze vložené v textu, a to v rozlišení 300 dpi nebo vyšším ve formátu např. JPG nebo PDF. Grafy a tabulky musí být v editovatelném formátu (nesmí být do textu vloženy jako obrázek či naskenované dokumenty).

Pozornost, prosím, věnujte technickým požadavkům na úpravu rukopisu (viz šablony pro formátování). Pokud budou citovány dokumenty, u nichž není znám autor, při citaci v textu se místo příjmení použivá první slovo z názvu dokumentu a následně rok publikování, příp. doplněné stranou, na níž se citace nachází. Ukázka pro tuto stránku:  (Technické, 2015). Použité internetové odkazy by měly být v době poskytnutí rukopisu funkční. U časopiseckých článků musí být za ISBN doplněn identifikátor DOI (pokud byl článku přidělen).

Vzhledem ke vzrůstajícím nárokům našeho časpisu na kvalitu příspěvků autorům doporučujeme, aby kromě metodologické části pečlivě zpracovali i přehled dosavadního poznání. Redakce předpokládá, že se autoři budou opírat převážně o zahraniční a české studie publikované v renomovaných časpisech.

UPOZORNĚNÍ PRO RUKOPISY DO SEKCÍ EMPIRICKÉ A TEORETICKÉ STUDIE: Společně s rukopisem redakci, prosím, zašlete i jeho anonymizovanou podobu, tj. text bez uvedení autorství, dedikcí, odkazů na realizované projekty apod. Pokud budou v textu odkazy na jiné publikace autora, pak místo uvedení příjmení použijte slovo autor. Příklad: (Autor, 2014, s. 57). V soupisu literatury místo celého bibliografického záznamu uveďte totéž (Autor, 2014).