Lifelong Learn. 2021, 11, 75-95

https://doi.org/10.11118/lifele20211101075

Adult Education in the EU and the Main Challenges in Response to the Covid-19 Pandemic

Simona Polonyová

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra sociálneho rozvoja a práce, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Slovenská republika

Received September 22, 2020
Accepted March 7, 2021

References

1. Andriescu, M. et al. (2019). Adult Learning policy and provision in the Member states of the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sites/default/files/sprava_al.pdf.
2. Boeren, E. et al. (2020). “COVID-19 and the Future of Adult Education: An Editorial” Adult Education Quarterly 70(3): 201–204. <https://doi.org/10.1177/0741713620925029>
3. Classification of learning activities (CLA), Manuál. (2016). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/7659750/KS-GQ-15-011-EN-N.pdf/978de2eb-5fc9-4447-84d6-d0b5f7bee723.
4. Drinkova, M. (2019). Informálne učenie ako kyslík pre celoživotne sa učiacu spoločnosť Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/informal-learningoxygen-lifelong-learning-society.
5. Drinkova, M. (2020). Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/content/europsky-program-v-oblasti-zrucnosti-pre-udrzatelnu-konkurencieschopnost-socialnu.
6. Dubcová, K. (2012). Odporúčanie Rady z 20. decembra 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, 2012/C 398/01. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/resource-centre/content/odporucanie-rady-z-20-decembra-2012-o-potvrdzovani-neformalneho-vzdelavania.
7. EAEA (2019). The Future of Adult Learning in Europe. Dostupné z: https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/12/The-future-of-adult-learning-in-Europe.pdf.
8. EAEA (2020). Resilience of Individuals, Communities and Economies: We need more Adult Learning and Education in and after the Coronavirus Pandemic. EAEA Statement. Dostupné z: https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/04/EAEA-statement-on-COVID-19-and-ALE.pdf.
9. Ebner, G. (2019). ET2020: What will come after 2020? Dostupné z: https://eaea.org/2019/09/30/et2020-what-will-come-after-2020/.
10. EPALE (2020). Komisia predstavila európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/content/komisia-predstavila-europsky-program-v-oblasti-zrucnosti-pre-udrzatelnu-konkurencieschopnost.
11. European Commision. (2020a). European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience. Dostupné z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sk&catId=89&newsId=9723&furtherNews=yes.
12. European Commission (2020b). Questions and answers: European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1197.
13. Európska komisia (2020). Politika EÚ v oblasti vzdelávania dospelých. Dostupné z: https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_sk.
17. Eurostat (2020a). Adult Education Survey. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/trng_aes_12m0_esms.htm.
18. Eurostat (2020b). Adult participation in learning by sex. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/EN/sdg_04_60_esmsip2.htm.
19. Eurostat (2020c). Participation rate in education and training (last 4 weeks) by sex and educational attainment level. Dostupné z: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do.
20. Fournier, Y. et al. (2018). Education in Europe: Key Figures. Dostupné z: https://www.education.gouv.fr/education-europe-key-figures-ed-2018-11942.
21. Kihrer, R. (2020). Adult Education: Now More Than Ever. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/node/160201.
22. Lopes, H., McKay, V. (2020). Adult learning and education as a tool to contain pandemics: The COVID-19 experience. Int Rev Educ 66, 575–602 (2020). <https://doi.org/10.1007/s11159-020-09843-0>
23. Maľa, P. (2020a). Elm Magazine: neočakávané zmeny a vzdelávanie dospelých. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/elm-magazine-neocakavane-zmeny-vzdelavanie-dospelych.
24. Maľa, P. (2020b). Vzdelávanie dospelých v správe o pokroku pri dosahovaní cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/vzdelavanie-dospelych-v-sprave-o-pokroku-pri-dosahovani-cielov-trvalo-udrzatelneho-rozvoja.
25. Molyneux, J. et al. (2020). Adult learning statistical synthesis report. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. Dostupné z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8337&furtherPubs=yes.
26. Novotná, E. (2019). Prepájanie formálneho a neformálneho vzdelávania – výzva pre vzdelávanie budúcnosti. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/prepajanie-formalneho-neformalneho-vzdelavania-vyzva-pre-vzdelavanie-buducnosti.
27. Novotná, E. (2020). Nový a silný program vzdelávania dospelých v Európe # ALEagenda2027. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/novy-silny-program-vzdelavania-dospelych-v-europe-aleagenda2027.
28. OECD (2019). Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, Dostupné z. <https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en>
29. Rusňák, T. (2019). Prezentácia francúzskych skúseností v oblasti validácie pre slovenskú odbornú veřejnost. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/en/node/104571.
30. Sustainable development in the European Union. Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context. (2020). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11011074/KS-02-20-202-EN-N.pdf/334a8cfe-636a-bb8a-294a-73a052882f7f.
31. Šilhár, K. (2019). Berlínska deklarácia o validácii predchádzajúceho učenia sa. Dostupné z: https://epale.ec.europa.eu/sk/resource-centre/content/berlinska-deklaracia-o-validacii-predchadzajuceho-ucenia-sa.
32. UIS (2012). International Standard Classification of Education: ISCED-2011, UNESCO Institute for Statistics, Montreal. Dostupné na http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf.
33. Uznesenie Rady o obnovenom európskom programe vzdelávania dospelých (2011). (2011/C 372/01). Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011G1220(01)&from=EN.
34. Závery Rady z 12. mája 2009 o strategickom rámci pre európsku spoluprácu vo vzdelávaní a odbornej príprave („ET 2020“) (2009). 2009/C 119/02. Dostupné z: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri= CELEX:52009XG0528(01)& from=EN.
front cover

ISSN 1804-526X (Print) ISSN 1805-8868 (Online)

Archive