Lifelong Learn. 2020, 10, 57-93

https://doi.org/10.11118/lifele20201001057

Teaching Using ICT in an International Perspective: Towards Modern Pedagogy

Jiří Zounek, Klára Záleská, Libor Juhaňák

Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pedagogických věd, 602 00 Brno, Česká republika

Received November 4, 2019
Accepted April 1, 2020

References

1. Ala-Mutka, K., Punie, Y., & Redecker, C. (2008). ICT for learning, innovation and creativity: policy brief prepared by the Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Dostupné z: ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48707.TN.pdf.
2. Ananiadou, S., McNaught, J., & Thompson, P. (2011). The English language in the digital age. New York: Springer. Dostupné z: www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/english.pdf.
3. Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385–405. <https://doi.org/10.1177/146879410100100307>
4. Basl, J., Boudová, S., & Řezáčová, L. (2014). Národní zpráva šetření ICILS 2013: počítačová a informační gramotnost českých žáků. Praha: Česká školní inspekce.
5. Ben, J., Sandoval-Hernández, A., Knoll, S., & Gonzalez, S. F. (2012). The experience of new teachers results from TALIS 2008: Results from TALIS 2008. Paris: OECD Publishing.
6. Benchmarking access and use of ICT in European Schools 2006: Final Report from Head Teacher and Classroom Teacher Surveys in 27 European Countries (2006). Dostupné z: publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/74067431-ecd4-11e5-8a81-01aa75ed71a1.
7. Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. Thousand Oaks, CA: Sage.
8. Brdička, B. (2003). Role internetu ve vzdělávání: studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. Kladno: AISIS.
9. Buabeng-Andoh, Ch. (2012). Factors influencing teachers’ adoption and integration of information and communication technology into teaching: a review of the literature. International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 8(1), 136–155. <https://doi.org/10.1080/09523987.2018.1439712>
10. Cox, M. J., Preston, C., & Cox, K. (1999). What factors support or prevent teachers from using ICT in their classrooms? Dostupné z: www.leeds.ac.uk/educol/documents/00001304.htm.
11. Cyfrowa Szkoła (2012–2013). Warszawa: Ministerswo edukacji narodowej. Dostupné z: archiwum.efs.men.gov.pl/attachments/article/2093/rekomendacje%20-%20cyfrowa%20szko%C5%82a.pdf.
12. Digital education at school in Europe: Eurydice report (2019). Luxembourg: Publications Office of the European Union.
13. Edwards, A. (2012). New technology and education: contemporary issues in educational studies. London: Continuum.
14. Eurostat (2019). GDP per capita in PPS. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00114.
15. Eurydice (2011). Key data on learning and innovation through ICT at school in Europe. Dostupné z: www.csee-etuce.org/images/attachments/ictkeydata_on_learning_and_innovation_through_ict_2011_summary.pdf.
16. Eurydice (2008). Higher education governance in Europe: policies, structures, funding and academic staff. Brussels: Eurydice, European Commission, Education and Culture DG.
17. Fraillon, J., Ainley, J., Schulz, W., Friedman, T., & Gebhardt, E. (2014). Preparing for life in a digital age: the IEA international computer and information literacy study international report. Dostupné z: https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=ict_literacy.
18. George, A. L., & Bennett, A. (2005). Case studies and theory development in the social sciences. Cambridge: MIT Press.
19. Gil-Flores, J., Rodríguez-Santero, J., & Torres-Gordillo, J. (2017). Factors that explain the use of ICT in secondary-education classrooms: the role of teacher characteristics and school infrastructure. Computers in Human Behavior, 68, 441–449. <https://doi.org/10.3402/edui.v3i1.22015>
20. Główne kierunki krajowej polityki edukacyjnej do roku 2020 (2013). Warszawa: Edukacji ministerstwo. Dostupné z: www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/images/Biblioteki/DBP-Wroclaw/WSIPO/Gwne_kierunki_krajowej_polityki_edukacyjnej_do_2020_MEN.pdf.
21. Gurbiel, E., Hardt-Olejniczak, G., Kolczyk, E., Krupicka, H., & Syslo, M. M. (2005). Informatics and ICT in Polish education system. In Mittermeir, (Ed.), From Computer Literacy to Informatics Fundamentals (s. 46–52). Berlin: Springer.
22. Higgins, S., Xiao, Z., & Katsipataki, M. (2012). The Impact of Digital Technology on Learning: a Summary for the Education Endowment Foundation. Durham: Durham University.
23. Hinostroza, J. E. et al. (2008). Trends in emerging technologies and learning. In Knezek, G., & Voogt, J., International handbook of information technology in primary and secondary education (s. 81–96). Dordrecht: Springer.
24. Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277–1288. <https://doi.org/10.1177/1049732305276687>
25. Hučínová, A. (2005). Klíčové kompetence v RVP ZV. Dostupné z: clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/335/klicove-kompetence-v-rvp-zv.html.
26. Churchill, D. (2017) Digital resources for learning. Singapore: Springer.
27. i2010 – A European information society for growth and employment (2005). Brussels: European Commission. Dostupné z: publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4bafb6d8-1f35-4993-b0cf-6b6fb34d8c81.
28. Infovek: školský portál (2016). Bratislava: Dr. Josef Raabe Slovensko. Dostupné z: www.skolskyportal.sk/tags/infovek.
29. John, P. D., & Sutherland, R. (2007). Teaching and learning with ICT: New technology, new pedagogy? Education, Communication & Information, 4(1), 101–107. <https://doi.org/10.1080/1463631042000210971>
30. Jonassen, D., H., Howland, J., Moore, J., & Marra, R., M. (2003). Learning to solve problems with technology: a constructivist perspective. New Jersey: Merrill Prentice Hall.
31. Jonassen, D. (1999). Designing constructivist learning environments. In C. Reigeluth, (Ed.), Instructional-design theories and models: A new paradigm of instructional theory (s. 215-239). University Park: Pennsylvania State University.
32. Juhaňák, L., & Zounek, J. (2016). Analytika učení: nový přístup ke zkoumání učení (nejen) ve virtuálním prostředí. Pedagogická orientace, 26(3), 560–583. <https://doi.org/10.5817/PedOr2016-3-560>
33. Kašparová, V., Boudová, S., Ševců, M., & Soukup, P. (2013). Národní zpráva šetření TALIS 2013. Praha: Česká školní inspekce.
34. Klíčové údaje o učení a inovacích prostřednictvím IKT ve školách v Evropě 2011 (2012). Praha: Dům zahraničních služeb.
35. Kompetencje przyszłości w czasach cyfrowej dysrupcji: studium wyzwan dla polski w perspektywie roku 2030 (2019). Warszawa: Edukacji miniserstwo. Dostupné z: www.evidenceinstitute.pl/wp-content/uploads/2019/02/Kompetencje-przysz%C5%82o%C5%9Bci-w-czasach-cyfrowej-dysrupcji-1.pdf.
36. Komputer dla ucznia (2008). Warszawa: Rada Ministrów. Dostupné z: mmsyslo.pl/projekt-komputer-dla-ucznia-2008.
37. Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (2000). Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
38. Kondracki, N. L., Wellman, N. S., & Amundson, D. R. (2002). Content analysis: Review of methods and their applications in nutrition education. Journal of Nutrition Education and Behavior, 34(4), 224–230. <https://doi.org/10.1016/S1499-4046(06)60097-3>
39. Krippendorff, K. (2019). Content analysis: an introduction to its methodology. Los Angeles: Sage.
40. Laptop dla pierwszoklasisty (2011). Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dostupné z: edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/1465-dyskusji-o-komputerach-dla-uczniow-ciag-dalszy.
41. Lor, P. (2011). Methodology in comparative studies. In Lor, P., International and comparative librarianship (kap. 4, s. 1–21). Dostupné z: peterlor.com/the-book.
42. Lu, Z., Hou, L., & Huang, X. (2010). A research on a student-centred teaching model in an ICT-based English audio-video speaking class. International Journal of Education and Development using ICT, 6(3), 101–123. Dostupné z: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1085029.pdf.
43. Makrakis, V. (2005). Training teachers for new roles in the new era: Experiences from United Arab Emirates ICT Program. In Jimoviannis, A. (Ed.), Proceedings of the 3rd Pan-Hellenic Conference on Didactics of Informatics (s. 38–57). Korinthos, Greece: University of Peloponnese.
44. Marešová, H. (2013). Multiuživatelské virtuální prostředí ve světle ICT kompetencí aktérů výuky. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta.
45. Metodický portál (2012). Praha: NÚV. Dostupné z: www.rvp.cz.
46. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: Bílá kniha (2001). Praha: Ústav pro infromace ve vzdělávání.
47. Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov (2001). Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
48. Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike (2018–2027) (2018). Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
49. Neumajer, O., Rohlíková, L., & Zounek, J. (2015). Učíme se s tabletem: využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer.
50. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009–2013 (2008). MŠMT. Dostupné z: https://www.databaze-strategie.cz/cz/msmt/strategie/navrh-koncepce-rozvoje-informacnich-a-komunikacnich-technologii-ve-vzdelavani-2009-2013.
51. OECD (2015). Students, computers and learning: Making the connection. Paris: OECD.
52. Oliver, R. (2002). The role of ICT in higher education for the 21st century: ICT as a change agent for education. Perth Australia: Edith Cowan University Press.
53. Podstawa programowa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej polskiej (2012). Warszawa: Edukacji miniserstwo. Dostupné z: prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000977/O/D20120977.pdf.
54. Porubský, Š. (2017). Kurikulárna reforma na Slovensku – jej sila a slabosť. Praha: Centrum edukačného výskumu.
55. Potter, W. J., & Levine-Donnerstein, D. (1999). Rethinking validity and reliability in content analysis. Journal of Applied Communication Research, 27(3), 258–284. <https://doi.org/10.1080/00909889909365539>
56. Potužníková, E. Lokajíčková, V., & Janík, T. (2014). Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České republice: Zjištění a výzvy. Pedagogická orientace, 24(2), 185–221. <https://doi.org/10.5817/PedOr2014-2-185>
57. Pracownie komputerowe w każdej gminie/w każdej szkole/w każdym gimnazjum (2004–2006) (2004). Warszawa: Ministerstwo edukacji narodowej i sportu. Dostupné z: www.kuratorium.waw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-1350.pdf.
58. Program nauczania Komputerowe opowiesci (2012). Bydgoszcz: Czarny kruk. Dostupné z: www.migra.pl/download/ko4-6/Program%20nauczania%20KO%20IV-VI%20SP.pdf.
59. Přichystalová, I. (2009). Slovenská kurikulární reforma a informační a telekomunikační technologie. Dostupné z: clanky.rvp.cz/clanek/c/Go/2900/SLOVENSKA-KURIKULARNI-REFORMA-A-INFORMACNI-ATELEKOMUNIKACNI-TECHNOLOGIE.html.
60. Punter, R. A., & Meelissen, M. R. M. (2017). Gender differences in computer and information literacy: an exploration of the performances of girls and boys in ICILS 2013. European Educational Research Journal, 16(6), 762–780. <https://doi.org/10.1177/1474904116672468>
61. Rámcový vzdělávací program (RVP) pro základní vzdělávání (2005). Praha: MŠMT.
63. Sandholtz, H., Ringstaff, J., & Dwyer, D. C. (1997). Teaching with technology: Creating student-centered classroom. New York – London: Teachers College, Columbia University.
64. Senkbeil, M. (2018). Development and validation of the ICT motivation scale for young adolescents: results of the international school assessment study ICILS 2013 in Germany. Learning and Individual Differences, 67(1), 167–176. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2018.08.007>
65. SIPVZ: Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (2000). Praha: MŠMT.
66. Smoczyńska, A. (Ed.) (2014). The system of Education in Poland. Dostupné z: www.fss.org.pl/sites/fss.org.pl/files/the-system_2014_www_0.pdf.
67. Smeets, E., Mooij, T., Bamps, H., Bartolome, A., Lowyck, J., Redmond, D., & Steffens, K. (1999). The Impact of information and communication technology on the teacher. Nijmegen, Netherlands: ITS.
68. Soukup, P. (2012). Mezinárodní výzkumy v oblasti vzdělávání. In Krejčí, J., Leontiyeva, Y. Cesty k datům: zdroje a management sociálněvědních dat v České republice (s. 302–324). Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
69. Státní informační politika – Cesta k informační společnosti (1999). Praha: Vláda České republiky. Dostupné z: www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulychvlad/statni-informacni-politika---cesta-k-informacni-spolecnosti-2087.
70. Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020 – Education and Training 2020) (2009). Praha: MŠMT. Dostupné z: www.msmt.cz/uploads/odbor_30/Jakub/Strategicky_ramec_evropske_ spoluprace_v_oblasti_vzdelavani_a_odborne_pripravy_ET_2020_.pdf.
71. Stratégia informatizácie regionálneho školství (2006). Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
72. Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a akčný plán (2004). Bratislava: MPSR.
73. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (2014). Praha: MŠMT. Dostupné z: www.msmt.cz/ministerstvo/strategie-vzdelavaci-politiky-2020.
74. Sung, Y.-T., Chang, K-E., & Liu, T-Ch. (2016). The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students’ learning performance: a meta-analysis and research synthesis. Computers & Education, 94, 252–275. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2015.11.008>
75. Survey of Schools: ICT in Education. Benchmarking access, use and attitudes to technology in Europe’s schools. Final Report (2013). Brussels: European Commission. Dostupné z: ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/KK-31-13-401-EN-N.pdf.
76. Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (2014). Praha: MŠMT. Dostupné z: www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/digistrategie.pdf.
77. Světová banka (2016). English and technology. Washington: World Bank. Dostupné z: www.ef.com/wwen/epi/insights/english-and-technology.
78. Štátny vzdelávací program (2008). Bratislava: ŠPU. Dostupné z: statpedu.sk/sk/svp/statny-vzdelavaci-program.
79. Talis 2013 Results: an international perspective on teaching and learning (2014). Paris: OECD Publishing. Dostupné z www.oecd-ilibrary.org/education/talis-2013-results_9789264196261-en.
80. Tuckett, A. G. (2005). Applying thematic analysis theory to practice: a researcher’s experience. Contemporary Nurse, 19(1–2), 75–87. <https://doi.org/10.5172/conu.19.1-2.75>
81. United Nations Development Programme (2019). 2019 Human development index ranking. Dostupné z: http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development-index-ranking.
82. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (1999). Warszawa: Edukacji miniserstwo. Dostupné z: prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19910950425.
83. Valenta, J. (2015). Gramotnosti, kompetence, standardy, indikátory (a ti druzí) aneb výlet do džungle. Nepublikovaný rukopis. Dostupné z: pedagogika.ff.cuni.cz/system/files/%281%29Gramotnosti%2C%20kompetence%2C%20standardy%2C%20indik%C3%A1tory%20%28a%20ti%20druz%C3%AD%29%20I.pdf.
84. Wastiau, P., Blamire, R., Kearney, C., Quittre, V., Van de Gaer, E., & Monseur, C. (2013). The Use of ICT in Education: a survey of schools in Europe. European Journal of Education, 48(1), 11–27. <https://doi.org/10.1111/ejed.12020>
85. Zákon č. 245/2008 Zb., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (2008). Bratislava: Národná rada Slovenskej republiky.
86. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (2004). Praha: MŠMT.
87. Zounek, J. (2006). ICT v životě základních škol. Praha: Triton.
88. Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie: mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.
89. Zounek, J., Juhaňák, L., Staudková, H., & Poláček, J. (2016). E-learning: učení (se) s digitálními technologiemi: kniha s online podporou. Praha: Wolters Kluwer.
90. Zounek, J., Záleská, K., Juhaňák, L., Bárta, O., & Vlčková, K. (2018). Czech Republic and Norway on their path to digital education. Studia Paedagogica, 23(4), 11–48. <https://doi.org/10.5817/SP2018-4-2>
front cover

ISSN 1804-526X (Print) ISSN 1805-8868 (Online)

Archive